ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 22 ธันวาคม 25

Read more