จดหมายข่าวออนไลน์

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๔

 

 

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๓

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน จดหมายข่าวออนไลน์

กลุ่มงานผลิตพันธุ์

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน กลุ่มงานผลิตพันธุ์

กลุ่มบริการวิชาการ

ภารกิจหน้าที่

ภารกิจ

ศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผลผลิตภัณฑ์ พืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

::งานและโครงการที่รับผิดชอบ:::

1. ตรวจสอบสารพิษตกค้าง ในผลิตผลทางการเกษตร เพื่อการรับรองแปลง GA P

2. ตรวจสอบปัจจัยการผลิต โรค แมลง และศัตรูพืช

3. งานตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการรับรองแปลงและตัวอย่างส่งออก

4. บริการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตโดยนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงดินและวางแผนการจัดการธาตุอาหารของพืชหรือการให้ปุ๋ยแก่พืชอย่างมี ประสิทธิภาพ

:::ขั้นตอนการให้บริการ:::

คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชเเละปัจจัยการผลิต >>รายละเอียด 

ภารกิจ

ฝ่ายออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ ทำหน้าที่ให้บริการแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เพื่อออก
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ 6 ฉบับฝ่ายกำกับดูแล ตาม พ.ร.บ ทำหน้าที่กำกับดูแลควบคุมร้านค้า วัตถุอันตราย ปุ๋ยเคมี
และ เมล็ดพันธุ์พืชควบคุม และอื่นๆให้เป็นไปตาม พ.ร.บ 6 ฉบับ
                                                      เอกสาร Download
– การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม>>Download
– การออก_ต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย >>Download
– การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร>>Download
– การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย>>Download
– การออกใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม >>Download
– การออกใบอนุญาตค้ายาง>>Download
– การออกใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง>>Download
– การออกใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร>>Download 
– 1. แจ้งการเปิดร้านใหม่>>Download
– 2. คำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย อ.ป.1 และคำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย อ.ป. 2>>Download
– 3. คำขอต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย วอ.9>>Download
– 4. คำขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย วอ.7>>Download
– 5. คำขอรับใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า พพ.1>>Download
– 6. คำขอต่ออายุใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า พพ.10>>Download
– 7. แบบฟอร์มขอยกเลิกใบอนุญาต>>Download
– แจ้งผู้ประกอบการ>>Download
– แบบยินยอมเป็นผู้ควบคุมร้านค้า>>Download
– แบบยื่นความจำนงจำหน่าย3สาร>>Download
– ฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตค้ายาง>>Download
– ฟอร์มคำขอใบอนุญาตค้ายาง>>Download
– รูปถ่ายการจัดร้าน>>Download

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการร้านค้าที่มีคุณภาพ(Q-Shop)
ติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ใกล้บ้านท่าน
หรือ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน มาที่…..
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
( วงเล็บมุมซอง Q-Shop) หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 055-313162
( เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร )

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน กลุ่มบริการวิชาการ

ข่าวกิจกรรม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

วันที่ 10 เมษายน 2563 นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันกราบไหว้สักการะศาลพระภูมิศาลตายาย เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 และเป็นวันก่อตั้งศูนย์ฯ ถึงปัจจุบัน (วันที่ 10 เมษายน 2479 (84ปี)  โดยปรับเปลี่ยนภาระกิจ ปรับเปลี่ยนชื่อไปตามภาระกิจ 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ฝูงชน, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย และนางสาวดวงประทีป มะลิดวง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เพื่อติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ที่กระทบต่อเกษตรกรหรือภัยพิบัติด้านการเกษตร การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายสำคัญของรัฐบาลตามประเด็นที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด ติดตามการรายงานผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค และติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัด วิเคราะห์ และประเมินผลโครงการให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ เพื่อนำไปขยายผล หากพบปัญหาอุปสรรคให้นำไปแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการ

ประกาศผลผู้ชนะฯ รายไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประกาศผลผู้ชนะฯ รายไตรมาส

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ฝ่ายบริหารทั่วไป

โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

ข้าราชการ

 

 

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ข้าราชการ

แปลงตัวอย่างระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่”

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน แปลงตัวอย่างระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่”

เว็บไซต์หน่วยงานในเครือข่าย สวพ.2

เว็บไซต์หน่วยงานในเครือข่าย

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน เว็บไซต์หน่วยงานในเครือข่าย สวพ.2

ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

กรมวิชาการเกษตร

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 ประชาสัมพันธ์

 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน