ประวัติความเป็นมา

  ประวัติและความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2479 สถานีเกษตรเขต 4 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีกสิกรรมศรีสำโรง” พ.ศ. 2516 สถานีทดลองพืชไร่ศรีสำโรง พ.ศ. 2547 ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสุโขทัย พ.ศ. 2553 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่  2

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 197 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ระยะห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัย 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 600 ไร่ อาคารทำการ อาคารปฏิบัติงาน  บ้านพัก 180 ไร่ แปลงเพาะปลูกและทดลอง  360 ไร่ แหล่งน้ำ 60 ไร่

สถานที่ภายในเกษตร

การดำเนินงานของศูนย์

ฝ่ายบริหารทั่วไปมีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนงานและงบประมาณ งานการเงินและบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

กลุ่มวิจัยและพัฒนามีหน้าที่

– ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบพืช/เทคโนโลยี การเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

– ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช/สาขาวิชา ตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรม

– ผลิตพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยายเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์พืช และกระจายพันธุ์

กลุ่มบริการวิชาการมีหน้าที่

– บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้แก่ เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชอบงานโครงการพิเศษ

– ควบคุม กำกับ กฎหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ

ภารกิจ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวง  พ.ศ.๒๕๕๔
ให้กรมวิชาการเกษตรมีภารกิจเกี่ยวกับพืช โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาพืช ให้ได้พืชพันธุ์ดี
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ  เอกชน และ  เกษตรกร
ตลอดจนบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับดิน น้ำ ปุ๋ย พืช
วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช เพื่อให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ