ปีงบประมาณ รายการ ในวงเงิน เอกสารแนบ
 

2564

-ตัวอย่าง-

ซื้อ/จ้าง……….  จำนวน……….รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

5,000,000 บาท

 

ประกาศ

2565 จ้างก่อสร้างการปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร (โรงหินคลุก) และปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน จำนวน 2 รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,499,000 บาท ประกาศ
2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง                                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,300 ประกาศ