ปีงบประมาณ รายการ ในวงเงิน เอกสารแนบ
2564 -ตัวอย่าง-

ซื้อ/จ้าง……….  จำนวน……….รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

5,000,000 บาท ประกาศ
2565 1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร (โรงหินคลุก) และปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน จำนวน 2 รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 1,652,043.67 บาท ประกาศ
2564 2.ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่            จำนวน 11 หลัง 3,466,800 ประกาศ