ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย   

เลขที่ 197    หมู่ที่ 3 

ตำบลคลองตาล   อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย   64120

E-mail :  Sukho1@doa.in.th

โทรศัพท์  0-5568-1384

โทรสาร    0-5568-1385

http://www.doa.go.th/ac/sukhothai/