กลุ่มวิจัยและพัฒนา

ภารกิจ

ศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาพืชระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการแก้ไข
ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานภายใน
และนอกสำนัก

หมายเหตุ ::ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๕๕-๖๘๑๓๘๔ โทรสาร ๐๕๕-๖๘๑๓๘๕

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร