กิจการ

ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพืชระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเหตุผล
ของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ปรึกษาภายใน
และร่วมวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยกับหน่วยงาน
และนอกสำนักเลขาธิการ

หมายเหตุ  ::ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๕๕-๖๘๑๓๘๔ โทรสาร ๐๕๕-๖๘๑๓๘๕