การให้สัมภาษณ์ เรื่อง “โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานวิจัยภาครัฐ” (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)