ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและติดตามผลแผนงานวิจัย ครั้งที่ 2/2565