เรื่อง ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2553   

1. ระบบวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร 2563 และกรอบเวลาพิจารณาแผนงานวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ส่ง สกสว. ปี 2565  

2.ขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอก (Funding Agency) และการดำเนินงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก กรมวิชาการเกษตร