ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ณ ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

Previous Next วันที่ 19 พ …

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลสำหรับการสำรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการไม่เรียกรับสำเนาที่ทางราชการออกให้จากประชาชน

Previous Next วันที่ 8 กุ …

การประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

Previous Next วันที่ 27 ธ …