ภาพกิจกรรม

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารประชุมกลุ่มครั้งที่ 9/2566 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน แสดงความเห็น เสนอแนะปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom