ภาพกิจกรรม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามผลการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร และเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 501 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร