ภาพกิจกรรม

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผอ.สวพ.6 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านภารกิจหลัก (ภูมิภาค) ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล GIN Conference ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม ชั้น 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานรอบ 12 เดือน และพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนน้ำหนักตัวชี้วัด ที่เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564