ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนและร่วมพิจารณาแบบรายงานการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิชาการเกษตร