ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 กันยายน 2565
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศในภาพรวมที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง เป็นรางวัลสำหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น และระดับดี ในปีนี้กรมวิชาการเกษตรได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาบริการภาครัฐ ประเภท”นวัตกรรมการบริการ” ระดับดี จาก ผลงานเรื่อง นวัตกรรมเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบใช้แรงลม หน่วยงาน สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
ของ นายยุทธนา เครือหาญชาญพงค์ วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี ซึ่งทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรูปแบบของการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 12 กันยายน 2565 โดยได้ส่งมอบโล่รางวัล ให้หน่วยงานรับรางวัลผ่านระบบออนไลน์