ภาพกิจกรรม

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงร่วมแสดงความเห็น เสนอแนะปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน