ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารประชุมกลุ่มครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน แสดงความเห็น เสนอแนะปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน