บุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
https://www.facebook.com/doa.kpr0818369897kpr@doa.in.th
นางสาวสาวิตรี ไมตรีจิตต์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
https://www.facebook.com/doa.kpr0816184655kpr@doa.in.th
นางสาวเสาวลักษณ์ ลำเจียก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
https://www.facebook.com/doa.kpr0831370101kpr@doa.in.th
Untitled
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
https://www.facebook.com/doa.kprkpr@doa.in.th
นางสาววรลักษณ์ ถนอมศักดิ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
https://www.facebook.com/doa.kpr0936059678kpr@doa.in.th
นางสาวณัฐชยา จารุบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
https://www.facebook.com/doa.kpr0958235664kpr@doa.in.th
นางสาวนุชจริน วงษ์นิล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
https://www.facebook.com/doa.kpr0852311938kpr@doa.in.th
นายชนาธิป ญานุรักษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
https://www.facebook.com/doa.kpr025790151-105kpr@doa.in.th
นางสาวณัฐธยาน์ วงศ์พงษ์คำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
https://www.facebook.com/doa.kprkpr@doa.in.th
นางสาวกรชศา คชพงษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
https://www.facebook.com/doa.kpr0954653522kpr@doa.in.th
นางสาวรุ่งฤดี สถิตย์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
https://www.facebook.com/doa.kpr0817700965kpr@doa.in.th