บุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
kpr@doa.in.th
นางสาวสาวิตรี ไมตรีจิตต์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
kpr@doa.in.th
นางสาวเสาวลักษณ์ ลำเจียก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
kpr@doa.in.th
นางสาวขนิษฐา รูปกลม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
kpr@doa.in.th
นางสาววรลักษณ์ ถนอมศักดิ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
kpr@doa.in.th
นางสาวณัฐชยา จารุบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
kpr@doa.in.th
นางสาวนุชจริน วงษ์นิล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
kpr@doa.in.th
นายชนาธิป ญานุรักษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
kpr@doa.in.th
นางสาวณัฐธยาน์ วงศ์พงษ์คำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
kpr@doa.in.th
นางสาวกรชศา คชพงษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
kpr@doa.in.th
นางสาวรุ่งฤดี สถิตย์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
kpr@doa.in.th