ติดต่อเรา

กรมวิชาการเกษตร กพร. เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร         : 0-2579-0151-105
โทรสาร   :
 0-2579-8396
e-Mail     : kpr@doa.in.th