>>แผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

>>แผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ.2566

>> แผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตรปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.66-70)