งานนิทรรศการ 5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย
และการก้าวไปในทศวรรษที่ 6

การเสวนา

เสวนา “ความมั่นคงทางอาหารภายใต้ปรากฎการณ์ El Niño และโอกาสการค้าตลาดคาร์บอนเครดิตในการผลิตพืชของไทย

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.
ณ เฮลิกซ์ การ์เด้น ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ผู้ร่วมเสวนา
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย นักวิชาการอิสระ
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด
นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

*** ร่วมกิจกรรมการเสวนาได้ภายในงาน หรือ
รับชมการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook กรมวิชาการเกษตร
ลิงค์รับชมถ่ายทอดสด >>> (www.facebook.com/doa.thaidoa)    

เสวนา “ทิศทางการนำเข้า ปุ๋ย เคมีเกษตร และปัจจัยผลิตทางการเกษตรไทย

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.
ณ เฮลิกซ์ การ์เด้น ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ผู้ร่วมเสวนา
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นางสาววรัญญา บุญวิวัฒน์ นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย
นายจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร
นายสมศักดิ์ สมานวงศ์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทย
นางนงนุช ยกย่องสกุล นายกสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TAITA)

*** ร่วมกิจกรรมการเสวนาได้ภายในงาน หรือ
รับชมการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook กรมวิชาการเกษตร
ลิงค์รับชมถ่ายทอดสด >>> (www.facebook.com/doa.thaidoa)    

เสวนา “การส่งออกผักผลไม้ไทย “แสนล้าน” สู่ตลาดโลก : เงื่อนไข กฎระเบียบ และแนวโน้มการส่งออก

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.
ณ เฮลิกซ์ การ์เด้น ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ผู้ร่วมเสวนา
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นายวุฒิชัย คุณเจตน์ นายกสมาคมทุเรียนไทย
นายสัญชัย ปุรณะชัยคีรี นายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย
นายจรินทร์ บุตรธิเดช เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

*** ร่วมกิจกรรมการเสวนาได้ภายในงาน หรือ
รับชมการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook กรมวิชาการเกษตร
ลิงค์รับชมถ่ายทอดสด >>> (www.facebook.com/doa.thaidoa)    

ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ร่วมจัดแสดง

Skip to content