นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นายสุรกิตติ ศรีกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นายพงศ์ไท ไทโยธิน
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

กลุ่มบริหาร

นายธีรภัทร เข็มทอง
เลขานุการกรม
กรมวิชาการเกษตร

นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางเพลิน สิริวีระพันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศศิญา ปานตั้น
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
นางสาวบังอร จันทร์ดี
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกูลชัย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนิติการ
นางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวเบ็ญจวรรณ์ โพธิ์สุข
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นายเทวรัตน์ บูรณ์สวัสดิ์พงษ์
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

นางช่อทิพย์ ศัลยพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางจิราพรรณ ทองหยอด
ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
นายชูชาติ วัฒนวรรณ
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
นายศรุต สุทธิอารมณ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
นายธงชัย คำโคตร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
นายวุฒิพล จันทร์สระคู
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร
ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
นายสมคิด ดำน้อย
ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่และการจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคเกษตร

กลุ่มมาตรฐานสินค้าพืชและควบคุมตามกฎหมาย

นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน
ผู้อำนวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
นายเสกสรรค์ วรรณกรี
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
นางสาวธิดากุญ แสนอุดม
ผู้อำนวยการสํานักคุ้มครองพันธุ์พืช
นายธรรมรัตน์ ทองมี
ผู้อำนวยการกองการยาง

กลุ่มบริหารจัดการในพื้นที่

นางสาวจงรัก อิ่มใจ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
นายละเอียด ปั้นสุข
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
นายไกร์สิงห์ ชูดี
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
นางอารดา มาสริ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
นางสาวฉันทนา คงนคร
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
นางประพิศ วองเทียม
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
16 มกราคม 2024
Skip to content