นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2940-5412

นายสุรกิตติ ศรีกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช
โทร : -

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2579-2279

นายพงศ์ไท ไทโยธิน

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2579-2279

นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2579-0582
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/

นางศศิญา ปานตั้น

เลขานุการกรม
โทร : 0-2579-0151-7 ต่อ 121

นายปรัชญา วงษา

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
โทร : 0-2579-9551

นางเพลิน สิริวีระพันธุ์

ผอ.กองคลัง
โทร : 0-2579-5243, 0-2579-9589

นางประพิศ วองเทียม

ผอ.กองแผนงานและวิชาการ
โทร : 0-2940-5479

-

ผอ.กองพัฒนาระบบและ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช
โทร : 0-2940-6362-3 ต่อ 1123

นางจิราพรรณ ทองหยอด

ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
โทร : 0-2579-3579, 0-2940-5442

นางสาวธิดากุญ แสนอุดม

ผอ.กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการ หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
โทร : 0-2940-6868, 0-2940-6362

นางศศิญา ปานตั้น

รักษาการ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร : 0-2940-6872

นายอัคคพล เสนาณรงค์

ผอ.สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
โทร : 0-2940-5581

นายศรุต สุทธิอารมณ์

ผอ.สถาบันวิจัยพืชไร่และ พืชทดแทนพลังงาน
โทร : 0-2579-3930

นายชูชาติ วัฒนวรรณ

ผอ. สถาบันวิจัยพืชสวน
โทร : 0-2940-5484 – 5

นายเสกสรร วรรณกรี

ผอ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
โทร : 0-2579-8576

-

ผอ.สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
โทร : 0-2579-4127

นายปัญญา พุกสุ่น

ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
โทร : 0-2579-5583 ต่อ 139, 0-2579-8540

นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์

ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
โทร : 0 2904 6885-95

นายวีรชัย ชุณหสุวรรณ

ผอ.กองการยาง
โทร : 0-2940-7098

นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร

ผอ.กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
โทร : 0-2940-7129, 0-2940-5492

นายธีรภัทร เข็มทอง

ผอ.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โทร : 0-2940-5984, 0-2940-6803

นางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร : 0-2579-0151-105

นางสาวเบ็ญจวรรณ์ โพธิ์สุข

นางสาวเบ็ญจวรรณ์ โพธิ์สุข
โทร : 0 2579 8549, 0 2940 6009

-

รักษาการตำแหน่ง ผอ.สำนักนิติการ
โทร : 0-2940-5395
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ - ๘

นางสาวจงรัก อิ่มใจ

ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
โทร : 0-5311-4121 – 5

นายละเอียด ปั้นสุข

ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
โทร : 0-5531-3130, 0-5531-3127

นายธงชัย คำโคตร

ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
โทร : 0-4320-3500, 0-4320-3504

นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย

ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
โทร : 0-4521-0422 – 3

นางอารดา มาสริ

ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
โทร :

-

ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
โทร :

นางสาวฉันทนา คงนคร

ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
โทร :

นายจิระ สุวรรณประเสริฐ

ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
โทร :