นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

โทร : 0 2940 5528 e-mail : saraban@doa.in.th

นายสุรกิตติ ศรีกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช

โทร : 0 2579 0574 e-mail : saraban@doa.in.th

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

โทร : 0 2940 5418 e-mail : saraban@doa.in.th

นายพงศ์ไท ไทโยธิน
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

โทร : 0 2579 0581 e-mail : saraban@doa.in.th

นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

โทร : 0 2579 0582 e-mail : saraban@doa.in.th

กลุ่มบริหาร

นายธีรภัทร เข็มทอง
เลขานุการกรม
กรมวิชาการเกษตร

โทร : 0 2579 2445 e-mail : prcdoa@gmail.com

นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางเพลิน สิริวีระพันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศศิญา ปานตั้น
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
นางสาวบังอร จันทร์ดี
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกูลชัย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนิติการ
นางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวเบ็ญจวรรณ์ โพธิ์สุข
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นายเทวรัตน์ บูรณ์สวัสดิ์พงษ์
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

นางช่อทิพย์ ศัลยพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางจิราพรรณ ทองหยอด
ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
นายชูชาติ วัฒนวรรณ
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
นายศรุต สุทธิอารมณ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
นายธงชัย คำโคตร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
นายวุฒิพล จันทร์สระคู
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร
ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
นายสมคิด ดำน้อย
ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่และการจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคเกษตร

กลุ่มมาตรฐานสินค้าพืชและควบคุมตามกฎหมาย

นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน
ผู้อำนวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
นายเสกสรรค์ วรรณกรี
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
นางสาวธิดากุญ แสนอุดม
ผู้อำนวยการสํานักคุ้มครองพันธุ์พืช
นายธรรมรัตน์ ทองมี
ผู้อำนวยการกองการยาง

กลุ่มบริหารจัดการในพื้นที่

นางสาวจงรัก อิ่มใจ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
นายละเอียด ปั้นสุข
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
นายไกร์สิงห์ ชูดี
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
นางอารดา มาสริ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
นางสาวฉันทนา คงนคร
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
นางประพิศ วองเทียม
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
12 กรกฎาคม 2024
แชท
Skip to content