ปริมาณขนย้ายปาล์ม

จำนวนครั้ง/เรื่องของการอบรมเรื่องปาล์มน้้ามันให้เกษตรกรในพื้นที่

จำนวนโครงกำรกำรวิจัยเพื่อลดตนทุนกำรเพำะปลูกปำล์มน้ำมัน

การปลอมปนจากเมล็ดพันธุ์ปาล์มทำให้คุณภำพปำล์มเสียหายไป

จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวบัการปลูกปาล์มน้ำมัน

จำนวนแปลงเพำะพันธปาล์มน้ำมัน

พันธุ์ปาล์มน้ำมันทเี่กษตรกรนิยมปลูก

โพสท์ใน ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ปริมาณขนย้ายปาล์ม

วันที่ 7 -8 กันยายน 2564 ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส เพื่อติดตามงานโครงการสร้างแปลงพ่อแม่พันธุ์มะพร้าว ฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2565 และงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามโครงการพระราชดำริต่าง ๆ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 กันยายน 2564 การนี้มีหมายกำหนดการทรงติดตามความคืบหน้าโครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองภาคใต้ตามพระราชดำริ

โพสท์ใน ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน วันที่ 7 -8 กันยายน 2564 ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส เพื่อติดตามงานโครงการสร้างแปลงพ่อแม่พันธุ์มะพร้าว ฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2565 และงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามโครงการพระราชดำริต่าง ๆ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 กันยายน 2564 การนี้มีหมายกำหนดการทรงติดตามความคืบหน้าโครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองภาคใต้ตามพระราชดำริ

การแสดงรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

โพสท์ใน Home | ปิดความเห็น บน การแสดงรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสตรวจประเมินหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายพิทักษ์ พรหมเทพ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตรนราธิวาส มอบหมายให้ กลุ่มงาน GAP ศวพ.นราธิวาส พร้อมด้วย นายประเสริฐ ศรีสุข ตำเเหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ศวพ.ยะลา เข้าร่วมตรวจประเมินหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด เพื่อต่ออายุใบรับรองโรงผลิตเเละคัดบรรจุเชื้อเห็ดของนางจรินทร์ อินทภพ ณ.ฟาร์มเห็ดจรินทร์ หมู่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสตรวจประเมินหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด

ปฏิบัติงานตรวจร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร​

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายจันทร์​ คงคุณ​ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ พร้อมด้วยนางทิพยวรรณ​ ฤทธิสุนทร​ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน​ และเจ้าหน้าที่งาน​ตาม​ พรบ.​ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส​ ได้ออกปฏิบัติงานตรวจร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร​ ณ อำเภอเมือง​ จังหวัดนราธิวาส

      

โพสท์ใน Home, ข่าวกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ปฏิบัติงานตรวจร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร​

ฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันที่​ 2​ -​ 5​ มีนาคม​ 2563​ นายไพบูลย์​ แก้วหาญ​ นักวิชาการเกษตร​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส​ ได้ออกปฏิบัติงานฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)​ ณ อำเภอเจาะไอร้อง, อำเภอแว้ง, อำเภอสุคิริน​ และ​ อำเภอสุไหงโก-ลก​ จังหวัดนราธิวาส

     

โพสท์ใน Home | ปิดความเห็น บน ฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

อบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)​

วันที่​ 6 มีนาคม​ 2563​ นายไพบูลย์​ แก้วหาญ​ นักวิชาการเกษตร​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส​ ได้ออกปฏิบัติงานฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)​ หลักสูตร​ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด” ณ​ ศพก.​อำเภอสุไหงปาดี​ จังหวัดนราธิวาส

โพสท์ใน Home | ปิดความเห็น บน อบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)​

ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏบัติงาน ศวพ.นราธิวาส

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจและมอบนโยบายแนวทางต่างๆในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส โดยมีนายพิทักษ์ พรหมเทพ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

 

โพสท์ใน Home | ปิดความเห็น บน ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏบัติงาน ศวพ.นราธิวาส

งบทดลอง

โพสท์ใน กลุ่มงานการเงิน | ปิดความเห็น บน งบทดลอง

“โครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองภาคใต้ตามพระราชดำริ”

ันที่​ 24 กันยายน 2562​ ดร.เสริมสุข​ สลักเพ็ชร​์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร​ พร้อมด้วยนายจำรอง​ ดาวเรือง​ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ​ได้เดินทางไปรับเสด็จฯ​ และถวายรายงานการดำเนินงาน​ “โครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองภาคใต้ตามพระราชดำริ” โดยมีข้าราชการ​ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่​ 8​ และหน่วยงานสังกัดอื่นของกรมวิชาการเกษตร​ ได้ไปร่วมรับเสด็จฯ​ ในครั้งนี้ ณ​ งานวิชาการเกษตร​ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ​ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โพสท์ใน ข่าวกิจกรรม | ปิดความเห็น บน “โครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองภาคใต้ตามพระราชดำริ”