ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไปดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณงานธุรการทั่วไป งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ งานแผนงานและงบประมาณ งานบุคคลดูแลรับผิดชอบงานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานจัดการไร่นา  และเครื่องจักรกลการเกษตร

อัตรากำลัง

ข้าราชการ 2 ราย

พนักงานราชการ 77 ราย