ประวัติความเป็นมา

ประวัติของสถานประกอบการ

ประวัติความเป็นมาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส

ปี พ.ศ. 2494 กองการยางได้จัดตั้งเป็นสวนทดลองยางมีชื่อว่า “สวนทดลองยางโคกปริเม็ง” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีทดลองยางโคกปริเม็ง”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2536  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีทดลองยางนราธิวาส” เป็นสถานีทดลองยางในเครือข่ายของศูนย์วิจัยยางสงขลา

วันที่ 11 มีนาคม 2542  ได้ยกระดับเป็น “ศูนย์วิจัยยางนราธิวาส” สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา

วันที่ 18 กรกฎาคม 2548  มีคำสั่งฯ ให้ปรับปรุงศูนย์วิจัยยาง นราธิวาสเป็น “ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันนราธิวาส” สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา

วันที่ 27 มีนาคม 2552 มีคำสั่งฯ ให้ปรับปรุงศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันนราธิวาส เป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส” สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 958 ไร่