บทบาทภารกิจ

บทบาทและภารกิจของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกตร

             มีหน้าที่ศึกษาวิจัยพัฒนาและทดสอบพืชเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ศึกษา วิจัยและทดสอบพืชสาขาวิชาตามแผนงานโครงการวิจัยของกรมฯและให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เกษตรกรภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลิตขยายเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์และกระจายพันธุ์