กลุ่มบริการวิชาการ

กลุ่มบริการวิชาการ •บริการวิชาด้านพืชและปัจจัยการผลิต ตรวจสอบรับรองการผลิตและปัจจัยการผลิตพืช •รับผิดชอบโครงการพิเศษ บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้แก่เกษตรกร •ควบคุม กำกับ ตามพระราชบัญญัติพืช •ขยายเมล็ดพันธุ์และขยายพันธุ์พืช

อัตรากำลัง

ข้าราชการ  4 ราย

พนักงานราชการ  5 ราย