การประชุมยกร่างเกณฑ์ในการจัดแบ่งเกรดโรงคัดบรรจุ เขียว เหลือง แดง ย้ำเตือนข้อกำหนด ตาม ระเบียบ และ ประกาศกรมวิชาการเกษตร รวมถึง บทลงโทษต่างๆ

นายระพีภัทร์ จันทรศร […]

การประชุม​คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและติดตามประเมินผลแผนงานวิจัย​ กรมวิชาการเกษตร​ ( 6 คณะ) ครั้งที่​ 1/2566

เมื่อวันที่​ 21 มีนา […]