นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 บันทึกเสียงถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ข่าวสาร

  • เกษตรกรเฝ้าระวัง และป้องกันความเสียหายด้านการเกษตรที่อาจจะเกิดขึ้น

 – ลุงเปี๊ยก เกษตรกร GAP ดีเด่นจ.สุโขทัย ปลูกผักในโรงเรือนรายได้เพิ่ม สุขภาพดี รายการเช้าชวนคุย 7 มิ.ย. 64 ช่อง 9 MCOT HD