สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร ยินดีต้อนรับ
ข่าวสาร
  • ทดดลองขยายการผลิตแปลงใหญ่และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของเกษตรกรเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของสังคมเกษตร ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
  • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปุ๋ยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 พ.ศ.2564  >>> Downlond <<<
  • ปุ๋ยแก้จน คนบ่อโพธิ์  โมเดล สวพ.2
  • การจัดการความรู้ เทคโนโลยีการผลิตพืชอัตลักษณ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง >>> Downlond  
  • การประชาพิจารณ์แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) >>> Download  เอกสาร <<< 
  • คู่มือสำหรับเกษตรกร “การผลิตฟ้าทะลายโจร”จากกรมวิชาการเกษตร ท่านสามารถดาวน์โหลด หรือ Scan QR Code ได้เลยครับ
    http://www.doa.go.th/oard2/wp-content/uploads/2021/08/ฟ้าทะลายโจร.pdf

  • เกษตรกรเฝ้าระวัง และป้องกันความเสียหายด้านการเกษตรที่อาจจะเกิดขึ้น

 – ลุงเปี๊ยก เกษตรกร GAP ดีเด่นจ.สุโขทัย ปลูกผักในโรงเรือนรายได้เพิ่ม สุขภาพดี รายการเช้าชวนคุย 7 มิ.ย. 64 ช่อง 9 MCOT HD