ทำเนียบผู้บริหารเเละอำนาจหน้าที่

 

นายละเอียด ปั้นสุข
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
นางสาวจิตอาภา จิจุบาล
รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
(ภาคเหนือตอนล่าง)
นายอนุรักษ์ สุขขารมย์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
นายสมชาย ผะอบเหล็ก
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
นางอารีรัตน์ พระเพชร
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์
นายทวีป หลวงแก้ว
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก
นายอิสระ พุทธสิมมา
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์