ทำเนียบผู้บริหารเเละอำนาจหน้าที่

นางสาวฉันทนา คงนคร
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
นางสาวจิตอาภา จิจุบาล
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชฯ
ภาคเหนือตอนล่าง (สวพ.2)
นายพินิจ เขียวพุ่มพวง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
นายทวีป หลวงแก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก
นางอารีรัตน์ พระเพชร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์
นายสมชาย ผะอบเหล็ก
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
นายอิสระ พุทธสิมมา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์