ทำเนียบผู้บริหารเเละอำนาจหน้าที่

นายปัญญา พุกสุ่น
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
นางสาวจิตอาภา จิจุบาล
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชฯ
ภาคเหนือตอนล่าง (สวพ.2)
นายพินิจ เขียวพุ่มพวง
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
นายสมชาย ผะอบเหล็ก
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
นางอารีรัตน์ พระเพชร
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์
นายทวีป หลวงแก้ว
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก
นายอิสระ พุทธสิมมา
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์