ทำเนียบผู้บริหาร

นายละเอียด ปั้นสุข
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
นางสาวจิตอาภา จิจุบาล
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
(ภาคเหนือตอนล่าง)
นายทวีป หลวงแก้ว
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก
นายอิสระ พุทธสิมมา
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
นายอนุรักษ์ สุขขารมย์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
นายอานนท์  มลิพันธ์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์
นางสาวยุพา สุวิเชียร
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย