บุคคลากร

นางนงนุช สุริยะรังษี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานเเละบริหารนโยบาย

นางศิริพรรณ กัลยาณมิตร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวณัฐนิช ปามี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายธนัชชาติ ทรัพย์จี่

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายเกียรติศักดิ์ หาญลิพงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน