การบริการ

1. งานออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

2. งานตรวจสอบสินค้า/ร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรภายใต้ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

เบอร์โทร : 055-313162

E-mail : inspector.oard2@gmail.com

การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ “กัญชา กัญชง” ผู้ประสงค์นำเข้า ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 

ขั้นตอนการขออนุญาต ระบบ NSW 

                  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ได้ทำการเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรในสังกัด ทำการตรวจสอบโรงงาน และร้านจำหน่ายปุ๋ยทางการเกษตร ทุกพื้นที่ที่ สวพ.2 เป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร กำเเพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก วัตถุประสงค์ในการตรวจครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ผู้ใดพบเบาะแสการผลิตปุ๋ยปลอม สามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทรศัทพ์ 055- 313162

ผู้ที่ผลิตปุ๋ยปลอมจะมีโทษตามกฎหมาย คือ

ผู้ที่ผลิตปุ๋ยเคมีปลอม : มีความผิดตามมาตรา 63 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท 

– กรณีเป็นปุ๋ยชีวภาพปลอม ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของปุ๋ยเคมี และ กรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอม ต้องระวางเป็นหนึ่งในสี่ของปุ๋ยเคมี ผู้ที่ขายหรือนำเข้าปุ๋ยเคมีปลอม มีความผิดตามมาตรา 64 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

– กรณีเป็นปุ๋ยชีวภาพ ต้องระวางโทษเป็นกึ่งหนึ่งของปุ๋ยเคมี  และกรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอม ต้องระวางเป็นหนึ่งในสี่ของปุ๋ยเคมี 

ผู้ที่ผลิตปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน : มีความผิดตามมาตรา 66 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  กรณีเป็นปุ๋ยชีวภาพต้องระวางโทษเป็นกึ่งหนึ่งของปุ๋ยเคมี และกรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอมต้องระวางเป็นหนึ่งในสี่ของปุ๋ยเคมี  

ผู้ที่ขายหรือนำเข้าปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน : มีความผิดตามมาตรา 67 ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ผู้ที่ขายหรือนำเข้าปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ : มีความผิดตามมาตรา 68 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงแปดหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ที่ผลิตปุ๋ยชีวภาพต่ำกว่าเกณฑ ์ : มีความผิดตามมาตรา 69 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 2 ปี 6 เดือน และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท กรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่ำกว่าเกณฑ์ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของปุ๋ยชีวภาพ

ผู้ที่ขายหรือนำเข้าปุ๋ยชีวภาพต่ำกว่าเกณฑ์ : มีความผิดตามมาตรา 70 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี 6 เดือน และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท กรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่ำกว่าเกณฑ์ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของปุ๋ยชีวภาพ

พระราชบัญญัติและกฎระเบียบต่างๆ ที่ผู้ประกอบการควรทราบ
ผู้ประสงค์ที่จะจำหน่ายปุ๋ย วัตถุอันตราย และเมล็ดพันธุ์ควบคุม ต้องยื่น
คำขอใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน

เอกสารหลักฐานในการยื่นคำขอใบอนุญาต :

สถานที่ยื่นคำขอ :

จังหวัดพิษณุโลก : ยื่นคำขอที่ กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต :
– ปุ๋ย 200  บาท/ปี
– วัตถุอันตราย 500  บาท/ปี
– เมล็ดพันธุ์ควบคุม 100  บาท/ปี

– การขอยกเลิกใบอนุญาตต้องขอยกเลิกก่อนใบอนุญาติจะสิ้นอายุ
– การยื่นคำขอต่อใบอนุญาตต้องยื่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ถ้ายื่นคำขอ
ใบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิ้นอายุ จะมีฐานความผิดเปรียบเทียบปรับ ดังนี้
ปุ๋ย : ความผิดครั้งที่ 1     เปรียบเทียบปรับวันละ   50 บาท
ความผิดครั้งที่ 2     เปรียบเทียบปรับวันละ 200 บาท
ความผิดครั้งที่ 3     เปรียบเทียบปรับวันละ 400 บาท
ความผิดครั้งที่ 4     เพิกถอนใบอนุญาต

เมล็ดพันธุ์ : เปรียบเทียบปรับวันละไม่เกิน 100 บาท
เอกสารหลักฐานในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต :
– ใบอนุญาตฉบับเดิม
– กรอกแบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตให้ชัดเจน 
– สำเนาใบประกาศผู้ควบคุมร้าน (กรณีวัตถุอันตราย)

ค่าธรรมเนียม : การขอต่ออายุใบอนุญาติเท่ากับการขอครั้งแรก
และการแจ้งใบอนุญาตสูญหาย ให้แจ้งภายใน 15 วัน
อัตราค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต :
– ปุ๋ย 100  บาท/ปี
– วัตถุอันตราย 500  บาท/ปี
– เมล็ดพันธุ์ควบคุม 50  บาท/ปี

>> เอกสารดาวน์โหลด <<