พ.ร.บ.พันธุ์พืช

พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกรมวิชาการเกษตร

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร

คำสั่งกรมวิชาการเกษตร

สรุปสาระคัญของกฎหมาย “พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม”