ประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริการส่งออก

การอบรมและทดสอบความรู้ของเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตราย “ไกลโฟเซต”

กลุ่มวิชาการ

ระบบใบอนุญาตตามกฎหมายกักพืช (กลุ่มวิชาการ)


ระบบด่านตรวจพืช (แจ้งนำเข้า)


กลุ่มควบคุมพันธ์พืช

ระบบใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า


กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย

กลุ่มควบคุมปุ๋ย


ระบบ National Single Window (NSW)

ระบบ e-phyto ส่งออก

แนวทางปฏิบัติในการนัดเวลาเพื่อตรวจสินค้าที่จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์และ
สมาพันธรัฐสวิส ผ่านทางด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มาตรการฉุกเฉินสำหรับด้วงอิฐ (Khapra Beetle) NEW !!

มาตรการฉุกเฉินสำหรับดด้วงอิฐ (Khapra Beetle) NEW !!! ที่ออสเตรเลียประกาศ

เริ่มฤดูการทุเรียน… ราชาผลไม้ของไทย ในช่วงต้นต้นฤดูยังมีปริมาณน้อย ราคาแพง ผู้บริโภคนิยม จึงต้องระวัง พ่อค้านำ ทุเรียนอ่อนมาจำหน่าย กรมวิชาการเกษตร ขอแนะนำวิธีสังเกตลักษณะภายนอกของ ผลทุเรียนแก่พร้อมรับประทาน