ชุดการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

ชุดการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส มีเนื้อหาจำนวน 3 หมวด รวม 9 เรื่อง 
หมวดที่ 1 มาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1 เรื่อง คือ
 1) เรื่องมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หมวดที่ 2 อันตรายจากการใช้วัตถุอันตราย ความเป็นพิษต่อร่างกายและสุขภาพ จำนวน 2 เรื่อง คือ
 1) เรื่องอันตรายจากการใช้วัตถุอันตราย ความเป็นพิษต่อร่างกายและสุขภาพ 
 2) เรื่องการรักษาเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมี 
หมวดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จำนวน 6 เรื่อง คือ 
 1) เรื่องฉลากวัตถุอันตรายและการเลือกซื้อสารเคมี 
 2) เรื่องการใช้สารเคมีพาราควอต และไกลโฟเซตอย่างถูกต้อง 
 3) เรื่องการใช้สารเคมีคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้อง 
 4) เรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของสารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 5) เรื่องวิธีการพ่นสารกำจัดวัชพืชพาราควอต และไกลโฟเซตอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 6) เรื่องวิธีการพ่นสารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย

เรื่องที่ 1 มาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องที่ 2 อันตรายhttps://youtu.be/uC5-ucZib0gจากการใช้วัตถุอันตราย ความเป็นพิษต่อร่างกายและสุขภาพ

เรื่องที่ 3 การรักษาเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมี

เรื่องที่ 4 ฉลากวัตถุอันตรายและการเลือกซื้อสารเคมี

เรื่องที่ 5 การใช้สารเคมีพาราควอต และไกลโฟเซตอย่างถูกต้อง

เรื่องที่ 6 การใช้สารเคมีคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้อง

เรื่องที่ 7 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของสารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ที่ถูกต้องเหมาะสม

เรื่องที่ 8 วิธีการพ่นสารกำจัดวัชพืชพาราควอต และไกลโฟเซตอย่างถูกต้องและปลอดภัย

เรื่องที่ 9 วิธีการพ่นสารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย