โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน

การขอใบอนุญาตนำเข้า/นำผ่านตามกฎหมายกักพืช (แบบ พ.ก. 2 และ แบบ พ.ก. 4)

.

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน การขอใบอนุญาตนำเข้า/นำผ่านตามกฎหมายกักพืช (แบบ พ.ก. 2 และ แบบ พ.ก. 4)

เอกสารวิชาการ การจัดการศัตรูพืช เมื่อประกาศให้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เป็น วอ.๔

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการออกประกาศเพื่อกำหนดให้”พาราควอต” และ”คลอร์ไพริฟอส” เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๖๓

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน

การส่งออกพืช

เวปไซต์สำหรับทำรายการพืชที่ 1  https://1.179.221.200/phyto_item/items.aspx

เวปไซต์สำหรับทำรายการพืชที่ 2 https://96.30.117.20/phyto_item/items.aspx

Web (Attached_Sheet) ใบแนบ

เวปไซต์สำหรับทำใบแนบที่ 1  https://1.179.221.200/phyto_item/attached_sheet.aspx

เวปไซต์สำหรับทำใบแนบที่ 2 https://96.30.117.20/phyto_item/attached_sheet.aspx

กรณีที่ให้บริการทำใบรายการพืชและใบแนบทางอินเตอร์เน็ทไม่ได้
ให้ใช้ปรแกรมทำใบรายการพืชและใบแนบแบบไม่ต่ออินเตอร์เน็ท ที่เคยให้ไร
หากเกิดการทับซ้อนของฟอร์มบนหนจอ ต้องใช้ผ่าน Internet Explorer 8.0 จะแสดงฟอร์มได้ดีก็ขึ้น

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน

แบบแจ้งข้อเท็จจริงของวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า (วอ./กษ.12)
แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต (วอ./กษ.13)
แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ส่งออก (วอ./กษ.14)
แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อขาย (วอ./กษ.15)
แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้าง (วอ./กษ.16)

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน แบบแจ้งข้อเท็จจริงของวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต