กรมวิชาการเกษตร จัดทำมาตรการรองรับงานให้บริการ โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนที่สามารถหลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาขอรับบริการ เช่น การให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารคำขอต่างๆ และกรอกแบบฟอร์ม หรือ ยื่นคำขอผ่านทางอีเมล หรือ โทรสาร หากผ่านการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และแจ้งกลับทางอีเมล เพื่อนัดหมายวันเวลาให้ผู้รับบริการรับหนังสือสำคัญฉบับจริงต่อไป

รายงานสถานการณ์การส่งออกผลไม้จากไทยไปจีน พ.ศ. 2565