ช่องทางติดต่อหน่วยงาน

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร สรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกักพืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้อง ๑๓๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๙.๓๐ น. นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สคว. ชั้น ๒ และผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง และหัวหน้าด่านตรวจพืชลาดกระบัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรของด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๓๐ น. นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎระเบียบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สคว. และผ่านระบบ Zoom meeting

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผอ.สคว. เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักการและแนวทางปฏิบัติงานของนายตรวจพืชสำหรับตรวจทุเรียนส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ข่าวสาร
- ประกาศผลการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร"
ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ

เตือนภัย!!
ประชาสัมพันธ์องค์กร

DOA Channel

Web Application IM-PLANT “ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมทดสอบระบบและให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป”