แผน-ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดหาพัสดุ

ปีงบฯหน่วยงานเลขที่โครงการสถานะวงเงิน(บาท)วันที่ประกาศเรื่อง
2564สคว.64047033647ประกาศรายชื่อผู้ชนะ54338.352564-04-01 00:00:00ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64047004866ประกาศรายชื่อผู้ชนะ70179.162564-04-02 00:00:00ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64037574812ประกาศรายชื่อผู้ชนะ1363182564-03-31 00:00:00ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64037341591ประกาศรายชื่อผู้ชนะ491654.32564-03-18 00:00:00ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64027281474ประกาศรายชื่อผู้ชนะ700002564-02-16 00:00:00จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ และ Info graphic สำหรับการประชาสัมพันธ์คู่มือ (SOP) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าพืช และผลิตผลพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64027097818ประกาศรายชื่อผู้ชนะ876332564-01-14 00:00:00จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64017549265ประกาศรายชื่อผู้ชนะ599002564-01-28 00:00:00จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63127486186ประกาศรายชื่อผู้ชนะ630002563-12-29 00:00:00ซื้อตลับผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ฯ ชนิดดอทเมตริก OKI สีดำ รุ่น ML5791 จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64017432636ประกาศรายชื่อผู้ชนะ112002564-01-25 00:00:00ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮข ๖๐๖๕ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64017247099ประกาศรายชื่อผู้ชนะ188322564-01-18 00:00:00เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน ๘ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64017306045ประกาศรายชื่อผู้ชนะ2330462564-01-18 00:00:00ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64017202262ประกาศรายชื่อผู้ชนะ338002564-01-14 00:00:00จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63127065860ประกาศรายชื่อผู้ชนะ276202563-12-09 00:00:00จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน สจ ๒๔๖ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63127150478ประกาศรายชื่อผู้ชนะ408002563-12-09 00:00:00จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง และล้างฯ ๑๖ เครื่อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63127088064ประกาศรายชื่อผู้ชนะ9940.32563-12-09 00:00:00จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๔ เครื่อง และเครื่องโทรสาร ๒ เครื่อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63127238527ประกาศรายชื่อผู้ชนะ60345.332563-11-13 00:00:00จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว ๕๐๘๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63117161156ประกาศรายชื่อผู้ชนะ7691.162563-09-16 00:00:00เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63127015306ประกาศรายชื่อผู้ชนะ4042502563-12-01 00:00:00จ้างพิมพ์หนังสือความรู้สำหรับผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำนวน ๗,๓๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63117372172ประกาศรายชื่อผู้ชนะ175452.182563-11-27 00:00:00ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63117353953ประกาศรายชื่อผู้ชนะ164769.32563-11-25 00:00:00ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63117215753ประกาศรายชื่อผู้ชนะ494810.82563-10-28 00:00:00ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63107364638ประกาศรายชื่อผู้ชนะ476000//30102563จ้างพิมพ์ใบ Phytosanitary Certificate จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63107298271ประกาศรายชื่อผู้ชนะ242355//28102563ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63097390454ประกาศรายชื่อผู้ชนะ239979.6//18092563เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑๒ เดือน (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63097357922ประกาศรายชื่อผู้ชนะ300000//17092563เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๓ เครื่อง (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง