แผน-ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดหาพัสดุ

ปีงบฯหน่วยงานเลขที่โครงการสถานะวงเงิน(บาท)วันที่ประกาศเรื่อง
2567สคว.67039072720ประกาศร่าง TOR6,406,3001 เม.ย. 67ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการการออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) ผ่านระบบ NSW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2567สคว.67049439920ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,00026 เม.ย. 67ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ชว ๒๐๕๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67059081567ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 498,448.807 พ.ค. 67ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67049452578ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,50029 เม.ย. 67จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร จำนวน ๔๓๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67039072720ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,375,5958 พ.ค. 67ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการการออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) ผ่านระบบ NSW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2567สคว.67059001950ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 71,0001 พ.ค. 67ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67049373336ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,133.8023 เม.ย. 67ซื้อExternal Harddisk จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67049300718ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,02918 เม.ย. 67จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67049342861ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 498,00023 เม.ย. 67จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยพืช จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67049110495ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,899.024 เม.ย. 67ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67049124149ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,7214 เม.ย. 67จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน สน ๕๙๘๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67049139102ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 51,520.509 เม.ย. 67ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67039072720ประกาศเชิญชวน6,406,300.009 เม.ย. 67ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการการออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) ผ่านระบบ NSW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2567สคว.67049052586ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 492,820.603 เม.ย. 67ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67049046035ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,8001 เม.ย. 67จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67039494296ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,19825 มี.ค. 67ซื้อหลอดทดลองฝาเกลียว จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67039257389ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 77,64014 มี.ค. 67จ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67039303697ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,89022 ก.พ. 67ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67039431798ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,94021 มี.ค. 67จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๓กญ ๔๒๐๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67039296171ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,33015 มี.ค. 67จ้างทำป้ายชื่อกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67039337161ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,90015 มี.ค. 67ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67039100565ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,206.504 มี.ค. 67ซื้อโปรแกรมสำหรับออกแบบงานด้านกราฟฟิก สิ่งพิมพ์ จำนวน ๑ โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67039188760ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,60011 มี.ค. 67ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน สจ ๒๔๖ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67039183971ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,40011 มี.ค. 67ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮข ๖๐๖๕ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67039256858ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,79114 มี.ค. 67จ้างทำตะแกรงเหล็กระบายน้ำ จำนวน ๑๑ ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67039127171ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 498,0007 มี.ค. 67จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยพืช จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67039087423ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,7206 มี.ค. 67จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮน ๗๒๗๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.P67030004450แผนการจัดซื้อจัดจ้าง6,406,3005 มี.ค. 67จ้างจัดทำโครงการออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) ผ่านระบบ NSW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2567สคว.67029490623ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 57,60027 ก.พ. 67จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67029439452ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,95022 ก.พ. 67ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67029456930ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,720 27 ก.พ. 67จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮน ๗๒๗๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67029329094 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,400 19 ก.พ. 67 จ้างพิมพ์หนังสือกฎระเบียบและข้อกำหนดในการนำเข้าสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) จำนวน ๑๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.P67020017709แผนการจัดซื้อจัดจ้าง30,000,000 19 ก.พ. 67 โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบใบทะเบียน ใบอนุญาต และใบรับรอง แบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายการกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตรและการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window NSW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2567สคว.67029285592ประกาศรายชื่อผู้ชนะ229,900 15 ก.พ. 67 จ้างพิมพ์หนังสือกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับปุ๋ย วัตถุอันตรายและเมล็ดพันธุ์ควบคุม และหลักการเลือกซื้อ เลือกใช้ จำนวน ๒,๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67029274253ประกาศรายชื่อผู้ชนะ26,75014 ก.พ. 67จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67029265757ประกาศรายชื่อผู้ชนะ6,399.6714 ก.พ. 67ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67029204050ประกาศรายชื่อผู้ชนะ13,39012 ก.พ. 67จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๒กฉ ๔๗๐๓ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67029087378ประกาศรายชื่อผู้ชนะ40,403.206 ก.พ. 67จ้างซ่อมแซมห้องห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๒ ตึกวิจัยการอารักขาข้าว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67019592983ประกาศรายชื่อผู้ชนะ16,29030 ม.ค. 67ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67019500737ประกาศรายชื่อผู้ชนะ146,830.7526 ม.ค. 67จ้างซ่อมแซมห้องทำงาน ผอ.สคว. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67019588070ประกาศรายชื่อผู้ชนะ101,179.2031 ม.ค. 67จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ประตูและหน้าต่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67019400099ประกาศรายชื่อผู้ชนะ90,407.5122 ม.ค. 67ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67019288958ประกาศรายชื่อผู้ชนะ18,99016 ม.ค. 67ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67019317681ประกาศรายชื่อผู้ชนะ19,26017 ม.ค. 67จ้างทำป้ายหน้าห้อง ผอ.สคว. จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67019278921ประกาศรายชื่อผู้ชนะ7,52015 ม.ค. 67ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67019197111ประกาศรายชื่อผู้ชนะ179,781.409 ม.ค. 67ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67019207063ประกาศรายชื่อผู้ชนะ20,86511 ม.ค. 67จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67019192607ประกาศรายชื่อผู้ชนะ6,00011 ม.ค. 67ซื้อกล่องเก็บเอกสารพลาสติก จำนวน ๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67019176565ประกาศรายชื่อผู้ชนะ12,00010 ม.ค. 67ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮน ๗๒๗๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67019116038ประกาศรายชื่อผู้ชนะ9,276.908 ม.ค. 67จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องโทรสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67019030366ประกาศรายชื่อผู้ชนะ73,487.603 ม.ค. 67ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.67019024247ประกาศรายชื่อผู้ชนะ5,486.962 ม.ค. 67จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66129199350ประกาศรายชื่อผู้ชนะ14,96025 ธ.ค. 66จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮข ๖๐๖๕ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66129435362ประกาศรายชื่อผู้ชนะ498,00026 ธ.ค. 66จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยพืช จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66129312885ประกาศรายชื่อผู้ชนะ13,888.6019 ธ.ค. 66ซื้อกระดาษ A๔ จำนวน ๑๑๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66129284899ประกาศรายชื่อผู้ชนะ14,70018 ธ.ค. 66จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66129011569ประกาศรายชื่อผู้ชนะ14,177.501 ธ.ค. 66จ้างผลิตซีลปิดตู้คอนเทนเนอร์(แบบพลาสติก) จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66129118287ประกาศรายชื่อผู้ชนะ28,8008 ธ.ค. 66จ้างพิมพ์หนังสือ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๓๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66129039764ประกาศรายชื่อผู้ชนะ38,594.901 ธ.ค. 66ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66119530409ประกาศรายชื่อผู้ชนะ19,90030 พ.ย. 66จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮน ๗๒๗๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66119535717ประกาศรายชื่อผู้ชนะ358,989.2830 พ.ย. 66ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66119447208ประกาศรายชื่อผู้ชนะ68,950.8027 พ.ย. 66ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66119368721ประกาศรายชื่อผู้ชนะ99,51022 พ.ย. 66จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ ๕๒๙๗ พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66119327487ประกาศรายชื่อผู้ชนะ17,173.5020 พ.ย. 66ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66119208159ประกาศรายชื่อผู้ชนะ15,981.5213 พ.ย. 66ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66119204196ประกาศรายชื่อผู้ชนะ9,586.1313 พ.ย. 66ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66119042935ประกาศรายชื่อผู้ชนะ141,77512 ต.ค. 66จ้างผลิตซีลปิดตู้คอนเทนเนอร์ (แบบพลาสติก) จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66109278307ประกาศรายชื่อผู้ชนะ49,00020 ต.ค. 66จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮข ๖๐๖๖ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66109216089ประกาศรายชื่อผู้ชนะ44,967.8216 ต.ค. 66จ้างเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66109276156ประกาศรายชื่อผู้ชนะ497,271.8024 ต.ค. 66ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66109196980ประกาศรายชื่อผู้ชนะ14,177.5012 ต.ค. 66จ้างผลิตซีลปิดตู้คอนเทนเนอร์ (แบบพลาสติก) จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66109102904ประกาศรายชื่อผู้ชนะ496,619.109 ต.ค. 66ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66109059506ประกาศรายชื่อผู้ชนะ420,00026 ก.ย. 66เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๖ เครื่อง (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66099645580ประกาศรายชื่อผู้ชนะ19,201.1527 ก.ย. 66ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66099604325ประกาศรายชื่อผู้ชนะ132,25211 ก.ย. 66เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑๒ เดือน (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66099578273ประกาศรายชื่อผู้ชนะ450,00026 ก.ย. 66เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๖ เครื่อง (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567สคว.66099554287ประกาศรายชื่อผู้ชนะ7,691.1619 ก.ย. 66เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑๒ เดือน (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66099296554ประกาศรายชื่อผู้ชนะ17,70013 ก.ย. 66จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66099462226ประกาศรายชื่อผู้ชนะ50,00029 ส.ค. 66จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66099370068ประกาศรายชื่อผู้ชนะ50,00029 ส.ค. 66จ้างจัดเก็บและขนย้าย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66099296554ประกาศรายชื่อผู้ชนะ17,70013 ก.ย. 109จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66099292465ประกาศรายชื่อผู้ชนะ12,60013 ก.ย. 66ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๓กญ ๔๒๐๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66099257992ประกาศรายชื่อผู้ชนะ21,785.2011 ก.ย. 66ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66099101738ประกาศรายชื่อผู้ชนะ498,0007 ก.ย. 66จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยพืช จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66099092886ประกาศรายชื่อผู้ชนะ23,336.705 ก.ย. 66ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66089220497ประกาศรายชื่อผู้ชนะ12,40010 ส.ค. 66ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮข ๖๐๖๖ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66089250504ประกาศรายชื่อผู้ชนะ14,40011 ส.ค. 66จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66089251650ประกาศรายชื่อผู้ชนะ17,65511 ส.ค. 66จ้างพิมพ์โปสเตอร์การนำเข้าพืช จำนวน ๑,๑๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66089436953ประกาศรายชื่อผู้ชนะ21,793.7621 ส.ค. 66จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66089440866ประกาศรายชื่อผู้ชนะ21,969.2421 ส.ค. 66ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66089250894ประกาศรายชื่อผู้ชนะ22,47010 ส.ค. 66จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม คำอธิบายกฏหมายตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66089471487ประกาศรายชื่อผู้ชนะ28,80022 ส.ค. 66จ้างพิมพ์แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสถานที่ประกอบการวัตถุอันตราย ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์(ภค.) จำนวน ๖๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66089431508ประกาศรายชื่อผู้ชนะ6,10011 ส.ค. 66ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66089183621ประกาศรายชื่อผู้ชนะ10,0008 ส.ค. 66จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66089191430ประกาศรายชื่อผู้ชนะ18,371.9010 ส.ค. 66ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66089223185ประกาศรายชื่อผู้ชนะ15,0003 ส.ค. 66จ้างทำเอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน ๑๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079524595ประกาศรายชื่อผู้ชนะ44,00024 ก.ค. 66จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบความร้อนไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66089026053ประกาศรายชื่อผู้ชนะ15,0003 ส.ค. 66จ้างทำเอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน ๑๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66089084516ประกาศรายชื่อผู้ชนะ14,14425 ก.ค. 66จ้างพิมพ์ใบปลิว จำนวน ๑,๗๖๘ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079514584ประกาศรายชื่อผู้ชนะ70,25024 ก.ค. 66จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ห้องน้ำชาย-หญิงภายในอาคารกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079521839ประกาศรายชื่อผู้ชนะ15,80024 ก.ค. 66ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079527566ประกาศรายชื่อผู้ชนะ28,611.8024 ก.ค. 66ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079524595ประกาศรายชื่อผู้ชนะ44,00024 ก.ค. 66จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบความร้อนไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079530396ประกาศรายชื่อผู้ชนะ21,96024 ก.ค. 66จ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน ๖๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66089023820ประกาศรายชื่อผู้ชนะ498,0003 ส.ค. 66จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยพืช จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66089035756ประกาศรายชื่อผู้ชนะ40,50025 ก.ค. 66จ้างเหมาทำกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้ในการสัมมนาประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079603886ประกาศรายชื่อผู้ชนะ33,00026 ก.ค. 66จ้างวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจและความเต็มใจที่จะจ่าย จำนวน ๖๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079571465ประกาศรายชื่อผู้ชนะ14,14425 ก.ค. 66จ้างพิมพ์ใบปลิว จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079490431ประกาศรายชื่อผู้ชนะ21,80020 ก.ค. 66จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๕กร ๙๓๐๐ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079481361ประกาศรายชื่อผู้ชนะ8,60020 ก.ค. 66จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน สน ๕๙๘๐ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079541549ประกาศรายชื่อผู้ชนะ18,00025 ก.ค. 66จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079543788ประกาศรายชื่อผู้ชนะ40,50025 ก.ค. 66จ้างเหมาทำกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้ในการสัมมนาประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079322671ประกาศรายชื่อผู้ชนะ16,50014 ก.ค. 66จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079142226ประกาศรายชื่อผู้ชนะ15,2806 ก.ค. 66จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว ๕๒๑๙ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079072272ประกาศรายชื่อผู้ชนะ9,2594 ก.ค. 66ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079057107ประกาศรายชื่อผู้ชนะ7,8754 ก.ค. 66ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079127832ประกาศรายชื่อผู้ชนะ10,2725 ก.ค. 66จ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน ๔๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079132756ประกาศรายชื่อผู้ชนะ74,525.506 ก.ค. 66ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66079132009ประกาศรายชื่อผู้ชนะ62,605.706 ก.ค. 66ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66069251843ประกาศรายชื่อผู้ชนะ11,058.4513 มิ.ย. 66จ้างผลิตซีลพลาสติกปิดตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๓,๙๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66069447626ประกาศรายชื่อผู้ชนะ23,20022 มิ.ย. 66จ้างย้ายพร้อมติดตั้งและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2556สคว.66069377357ประกาศรายชื่อผู้ชนะ10,17020 มิ.ย. 66ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2557สคว.66069385760ประกาศรายชื่อผู้ชนะ18,318.4020 มิ.ย. 66ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2558สคว.66069320183ประกาศรายชื่อผู้ชนะ350,00020 มิ.ย. 66จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2559สคว.66069402183ประกาศรายชื่อผู้ชนะ18,34021 มิ.ย. 66จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน สน ๕๙๘๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2560สคว.66069267051ประกาศรายชื่อผู้ชนะ20,806.1514 มิ.ย. 66ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2561สคว.66069116949ประกาศรายชื่อผู้ชนะ13,3006 มิ.ย. 66ซื้อกล่องอเนกประสงค์พร้อมลูกล้อเลื่อนและฝาล็อค จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2562สคว.66069141164ประกาศรายชื่อผู้ชนะ31,3508 มิ.ย. 66ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563สคว.P65120014447แผนการจัดซื้อจัดจ้าง639,90013 ธ.ค. 65จ้างปรับปรุงต่อเติมตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.66037497877ประกาศราคากลาง 639,925.7424 มี.ค. 66จ้างปรับปรุงต่อเติมตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.66059524381ประกาศรายชื่อผู้ชนะ99,00030 พ.ค. 66จ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุมและพื้นทางเดิน ชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66059511525ประกาศรายชื่อผู้ชนะ11,085.4529 พ.ค. 66จ้างผลิตซีลปิดตู้คอนเทนเนอร์ (แบบพลาสติก) จำนวน ๓,๙๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.P66030028489ประกาศรายชื่อผู้ชนะ639,90024 มี.ค. 66จ้างปรับปรุงต่อเติมตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66059346176ประกาศรายชื่อผู้ชนะ50,80023 พ.ค. 66จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66059096191ประกาศรายชื่อผู้ชนะ6,018.752 พ.ค. 66ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66059187867ประกาศรายชื่อผู้ชนะ29,762.0512 พ.ค. 66ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66059109400ประกาศรายชื่อผู้ชนะ44,565.501 พ.ค. 66ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66059115650ประกาศรายชื่อผู้ชนะ112,8009 พ.ค. 66จ้างปรับปรุงถนนและห้องน้ำภายใน-ภายนอกอาคารศูนย์ราชการสะดวก จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66049257610ประกาศรายชื่อผู้ชนะ14,80021 เม.ย. 66ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๒กย ๖๔๗๕ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66059001950ประกาศรายชื่อผู้ชนะ44,656.501 พ.ค. 66ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66059000667ประกาศรายชื่อผู้ชนะ498,0001 พ.ค. 66จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยพืช จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66059009633ประกาศรายชื่อผู้ชนะ441,749.501 พ.ค. 66ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66037497877ประกาศรายชื่อผู้ชนะ630,90026 เม.ย. 66จ้างปรับปรุงต่อเติมตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66049225707ประกาศรายชื่อผู้ชนะ9,90020 เม.ย. 66ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๑๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66049219982ประกาศรายชื่อผู้ชนะ12,50020 เม.ย. 66จ้างย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65127500529ประกาศรายชื่อผู้ชนะ872,00021 ก.พ. 66ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2566สคว.65127500529ประกาศเชิญชวน885,9005 ม.ค. 66ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2566สคว.65127500529ประกาศร่างTOR885,90028 ธ.ค. 65ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2566สคว.P65110045243แผนการจัดซื้อจัดจ้าง885,90024 พ.ย. 65ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน
2566สคว.65127500529ประกาศราคากลาง885,90028 ธ.ค. 65ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2566สคว.66037257803ประกาศรายชื่อผู้ชนะ13,20014 มี.ค. 66ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮข ๔๘๙๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66037247596ประกาศรายชื่อผู้ชนะ197,00014 มี.ค. 66จ้างเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66037254969ประกาศรายชื่อผู้ชนะ498,00014 มี.ค. 66จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยพืช จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66037264614ประกาศรายชื่อผู้ชนะ12,30014 มี.ค. 66จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กต ๕๑๓๓ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66037142638ประกาศรายชื่อผู้ชนะ5,7508 มี.ค. 66จ้างวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจและความเต็มใจที่จะจ่าย จำนวน ๑๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66037056025ประกาศรายชื่อผู้ชนะ26,7001 มี.ค. 66จ้างพิมพ์แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสถานที่ประกอบการวัตถุอันตราย ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์(ภค) จำนวน ๙๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66037090814ประกาศรายชื่อผู้ชนะ114,5977 มี.ค. 66ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน ๑,๐๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66037092744ประกาศรายชื่อผู้ชนะ499,968.207 มี.ค. 66ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66027555202ประกาศรายชื่อผู้ชนะ25,33027 ก.พ. 66จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน สจ ๒๔๖ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66027368530ประกาศรายชื่อผู้ชนะ7,206.4520 ก.พ. 66จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูพืชผลิตผลเกษตร จำนวน ๔๔๙ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66037015676ประกาศรายชื่อผู้ชนะ60,927.9414 ก.พ. 66ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66037018577ประกาศรายชื่อผู้ชนะ48,00010 ก.พ. 66จ้างเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66027201134ประกาศรายชื่อผู้ชนะ52,2009 ก.พ. 66จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กต ๕๑๓๔ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66027564081ประกาศรายชื่อผู้ชนะ52,2009 ก.พ. 66จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66027194296ประกาศรายชื่อผู้ชนะ20,021.849 ก.พ. 66จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66017578147ประกาศรายชื่อผู้ชนะ60,927.9530 ม.ค. 66ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66017569131ประกาศรายชื่อผู้ชนะ494,532.6030 ม.ค. 66ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66017342849ประกาศรายชื่อผู้ชนะ24,984.5018 ม.ค. 66ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66017429030ประกาศรายชื่อผู้ชนะ8,90023 ม.ค. 66จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กต ๕๑๓๔ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66017424913ประกาศรายชื่อผู้ชนะ498,00023 ม.ค. 66จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยพืช จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66017210349ประกาศรายชื่อผู้ชนะ14,87310 ม.ค. 66จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66017222684ประกาศรายชื่อผู้ชนะ48,50010 ม.ค. 66จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66017166756ประกาศรายชื่อผู้ชนะ16,613.8910 ม.ค. 66ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเกษตร จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66017287353ประกาศเชิญชวน639,90016 ม.ค. 66ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2566สคว.66017287353ประกาศราคากลาง639,925.7416 ม.ค. 66ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2566สคว.66017101396ประกาศรายชื่อผู้ชนะ193,6006 ม.ค. 66จ้างพิมพ์คู่มือสารวัตรเกษตรอาสา จำนวน ๒,๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66017119479ประกาศรายชื่อผู้ชนะ21,2506 ม.ค. 66จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน สน ๕๙๘๐ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66017076099ประกาศรายชื่อผู้ชนะ42,8706 ม.ค. 66จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65127425346ประกาศรายชื่อผู้ชนะ56,17522 ธ.ค. 65จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65127229162ประกาศรายชื่อผู้ชนะ31,50014 ธ.ค. 65ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.66037316714ประกาศรายชื่อผู้ชนะ35,6312 พ.ย. 65จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65127208598ประกาศรายชื่อผู้ชนะ70,127.8013 ธ.ค. 65ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65127255837ประกาศรายชื่อผู้ชนะ6,366.502 ธ.ค. 65จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65127176754ประกาศรายชื่อผู้ชนะ6,8906 ธ.ค. 65ซื้อExternal Harddisk SSD จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65127194465ประกาศรายชื่อผู้ชนะ27,50013 ธ.ค. 65จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๒กฉ ๔๗๐๓ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65127143275ประกาศรายชื่อผู้ชนะ35,593.559 ธ.ค. 65ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65127163128ประกาศรายชื่อผู้ชนะ8,5009 ธ.ค. 65จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65127112123ประกาศรายชื่อผู้ชนะ13,3507 ธ.ค. 65ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65127040781ประกาศรายชื่อผู้ชนะ6,3662 ธ.ค. 65จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65117470062ประกาศรายชื่อผู้ชนะ14,177.5023 พ.ย. 65จ้างผลิตซีลปิดตู้คอนเทนเนอร์ (แบบพลาสติก) จำนวน ๕,๐๐๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65117484205ประกาศรายชื่อผู้ชนะ496,726.1025 พ.ย. 65ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65117442645ประกาศรายชื่อผู้ชนะ17,569.4023 พ.ย. 65ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65117451411ประกาศรายชื่อผู้ชนะ17,569.4023 พ.ย. 65ซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65117482174ประกาศรายชื่อผู้ชนะ350,00025 พ.ย. 65เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65117448375ประกาศรายชื่อผู้ชนะ12,50023 พ.ย. 65จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65117428706ประกาศรายชื่อผู้ชนะ100,050.3521 พ.ย. 65ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65117412874ประกาศรายชื่อผู้ชนะ135,879.3021 พ.ย. 65ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65117173394ประกาศรายชื่อผู้ชนะ11,9008 พ.ย. 65จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน สน ๕๙๘๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65117259824ประกาศรายชื่อผู้ชนะ12,40014 พ.ย. 65จ้างทำตรายาง กรมวิชาการเกษตร DEPARTMENT OF AGRICULTURE จำนวน ๘๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65117016775ประกาศรายชื่อผู้ชนะ496,009.2014 พ.ย. 65ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65117054885ประกาศรายชื่อผู้ชนะ8,5602 พ.ย. 65จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65097390607ประกาศรายชื่อผู้ชนะ132,25213 ก.ย. 65เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑๒ เดือน (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65097613183ประกาศรายชื่อผู้ชนะ7,691.1622 ก.ย. 65เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑๒ เดือน (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566สคว.65097641440ประกาศรายชื่อผู้ชนะ50,00026 ก.ย. 65เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๓ เครื่อง (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65097390607ประกาศรายชื่อผู้ชนะ132,25213 ก.ย. 65เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑๒ เดือน (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65097605904ประกาศรายชื่อผู้ชนะ32,96023 ก.ย. 65จ้างซ่อมแซมหลังคา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65087329860ประกาศรายชื่อผู้ชนะ8,371.6816 ส.ค. 65ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65087329860ประกาศรายชื่อผู้ชนะ8,371.6816 ส.ค. 65ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65087479033ประกาศรายชื่อผู้ชนะ7,92018 ส.ค. 65จ้างพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด ๓๒ ซม. x ๔๘ ซม. จำนวน ๔๔๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65087480964ประกาศรายชื่อผู้ชนะ10,80019 ส.ค. 65จ้างพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด ๓๒ ซม. x ๔๘ ซม. จำนวน ๖๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65087371220ประกาศรายชื่อผู้ชนะ15,38616 ส.ค. 65ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65087407972ประกาศรายชื่อผู้ชนะ17,735.2517 ส.ค. 65จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65087383936ประกาศรายชื่อผู้ชนะ14,98016 ส.ค. 65จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65087181059ประกาศรายชื่อผู้ชนะ25,0009 ส.ค. 65จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65087203382ประกาศรายชื่อผู้ชนะ22,2009 ส.ค. 65จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม คำอธิบายกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ จำนวน ๓๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65087147408ประกาศรายชื่อผู้ชนะ18,029.508 ส.ค. 65จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65087202031ประกาศรายชื่อผู้ชนะ11,0009 ส.ค. 65จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๒กย ๖๔๗๕ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65087122739ประกาศรายชื่อผู้ชนะ54,6005 ส.ค. 65ซื้อExternal Harddisk HDD จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65087017477ประกาศรายชื่อผู้ชนะ19,950.1527 ก.ค. 65จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65087165494ประกาศรายชื่อผู้ชนะ22,5178 ส.ค. 65จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌย ๓๘๒๙ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65087152619ประกาศรายชื่อผู้ชนะ47,6508 ส.ค. 65จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ชค ๕๙๗๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65087055513ประกาศรายชื่อผู้ชนะ40,6603 ส.ค. 65จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง และเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65087089548ประกาศรายชื่อผู้ชนะ329,6674 ส.ค. 65ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65077469199ประกาศรายชื่อผู้ชนะ11,00026 ก.ค. 65จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๓ กญ ๔๒๐๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65077468743ประกาศรายชื่อผู้ชนะ16,40022 ก.ค. 65จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว ๕๒๑๙ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65077468256ประกาศรายชื่อผู้ชนะ13,16122 ก.ค. 65ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65077500273ประกาศรายชื่อผู้ชนะ35,92027 ก.ค. 65จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบปรับอากาศรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮข ๖๐๖๖ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65077360287ประกาศรายชื่อผู้ชนะ35,558.2422 ก.ค. 65ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65077337052ประกาศรายชื่อผู้ชนะ490,841.1022 ก.ค. 65ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65077238232ประกาศรายชื่อผู้ชนะ10,678.608 ก.ค. 65ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65077176446ประกาศรายชื่อผู้ชนะ35,6318 ก.ค. 65ซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน ๓๐ พาเลท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65077110011ประกาศรายชื่อผู้ชนะ18,4007 ก.ค. 65ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌย ๓๘๒๔ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65067509835ประกาศรายชื่อผู้ชนะ7,040.6027 มิ.ย. 65ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65067454358ประกาศรายชื่อผู้ชนะ23,925.2024 มิ.ย. 65จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว ๕๐๘๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65067186771ประกาศรายชื่อผู้ชนะ24,4606 มิ.ย. 65จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน สน ๕๙๗๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65057533632ประกาศรายชื่อผู้ชนะ460,399.6031 พ.ค. 65ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65057534907ประกาศรายชื่อผู้ชนะ66,87531 พ.ค. 65จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ เครื่อง เครื่องโทรสาร จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65057492630ประกาศรายชื่อผู้ชนะ221,00020 พ.ค. 65จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม Phytosanitary Certificate จำนวน ๖๕,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65057225851ประกาศรายชื่อผู้ชนะ487,92012 พ.ค. 65จ้างเหมาผลิตซีลปิดตู้คอนเทนเนอร์ (Klicker) จำนวน ๑๙,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65057227778ประกาศรายชื่อผู้ชนะ6,746.3512 พ.ค. 65ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65057153173ประกาศรายชื่อผู้ชนะ7,00012 พ.ค. 65จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65057239916ประกาศรายชื่อผู้ชนะ78,056.5017 พ.ค. 65ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65057223617ประกาศรายชื่อผู้ชนะ5,082.5012 พ.ค. 65ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65057242877ประกาศรายชื่อผู้ชนะ15,097.7018 พ.ค. 65ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65057168333ประกาศรายชื่อผู้ชนะ27,135.2012 พ.ค. 65จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65057175695ประกาศรายชื่อผู้ชนะ14,40012 พ.ค. 65จ้างล้างและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65057121403ประกาศรายชื่อผู้ชนะ12,679.509 พ.ค. 65ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65057138263ประกาศรายชื่อผู้ชนะ499,10012 พ.ค. 65จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยพืช จำนวน ๒๑๗,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65057081591ประกาศรายชื่อผู้ชนะ490,124.206 พ.ค. 65ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65057038644ประกาศรายชื่อผู้ชนะ34,999.705 พ.ค. 65ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65047384386ประกาศรายชื่อผู้ชนะ6,981.7528 เม.ย. 65จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตร จำนวน ๔๓๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65047083735ประกาศรายชื่อผู้ชนะ142,194.448 เม.ย. 65ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65047088531ประกาศรายชื่อผู้ชนะ28,8908 เม.ย. 65ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65037208243ประกาศรายชื่อผู้ชนะ9,09514 มี.ค. 65จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65037071875ประกาศรายชื่อผู้ชนะ33,260.957 มี.ค. 65ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65037056714ประกาศรายชื่อผู้ชนะ13,6961 มี.ค. 65จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌย ๓๘๒๔ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65037009896ประกาศรายชื่อผู้ชนะ26,748.9328 ก.พ. 65ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65037007292ประกาศรายชื่อผู้ชนะ485,212.9025 ก.พ. 65ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65027205727ประกาศรายชื่อผู้ชนะ160,30014 ก.พ. 65ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65027218688ประกาศรายชื่อผู้ชนะ202,47511 ก.พ. 65จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65027202405ประกาศรายชื่อผู้ชนะ6,227.4011 ก.พ. 65ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65027187690ประกาศรายชื่อผู้ชนะ425,0009 ก.พ. 65จ้างพิมพ์ใบ Phytosanitary Certificate จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65027152700ประกาศรายชื่อผู้ชนะ425,0009 ก.พ. 65จ้างพิมพ์ใบ Phytosanitary Certificate จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65027082046ประกาศรายชื่อผู้ชนะ42,3727 ก.พ. 65ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65027085015ประกาศรายชื่อผู้ชนะ37,8787 ก.พ. 65ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ๔ ชั้น จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65027072554ประกาศรายชื่อผู้ชนะ7,543.507 ก.พ. 65ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน ๗๕ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65017196461ประกาศรายชื่อผู้ชนะ19,548.9012 ม.ค. 65ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.65017045499ประกาศรายชื่อผู้ชนะ11,0217 ม.ค. 65จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ภจ ๔๓๔๕ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.64127174055ประกาศรายชื่อผู้ชนะ71,86016 ธ.ค. 64จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮข ๖๐๖๖ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.64127195049ประกาศรายชื่อผู้ชนะ11,87715 ธ.ค. 64จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว ๕๒๑๙ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.64127059628ประกาศรายชื่อผู้ชนะ18,40015 ธ.ค. 64ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กต ๕๑๓๓ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.64127193388ประกาศรายชื่อผู้ชนะ9,321.8415 ธ.ค. 64ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.64127178577ประกาศรายชื่อผู้ชนะ35,470.5015 ธ.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.64127166299ประกาศรายชื่อผู้ชนะ31,511.5014 ธ.ค. 64จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน สน ๕๙๘๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.64127163334ประกาศรายชื่อผู้ชนะ10,1653 ธ.ค. 64จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ฝ ๗๐๘๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.64117417068ประกาศรายชื่อผู้ชนะ18,19024 พ.ย. 64จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๒ กฉ ๔๗๐๓ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.64117320748ประกาศรายชื่อผู้ชนะ5,67122 พ.ย. 64จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กต ๕๑๓๔ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.64117253401ประกาศรายชื่อผู้ชนะ496,15917 พ.ย. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.64117211617ประกาศรายชื่อผู้ชนะ8,24012 พ.ย. 64จ้างทำป้ายไวนิล ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าพืชและผลผลิตพืช ขนาด ๑๒๐x๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.64097385527ประกาศรายชื่อผู้ชนะ132,25229 ก.ย. 64เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑๒ เดือน (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.64097602094ประกาศรายชื่อผู้ชนะ300,00017 ก.ย. 64เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๓ เครื่อง (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565สคว.64097545700ประกาศรายชื่อผู้ชนะ7,691.1614 ก.ย. 64เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑๒ เดือน (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64097244857ประกาศรายชื่อผู้ชนะ34,892.7010 ก.ย. 64ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64087597639ประกาศรายชื่อผู้ชนะ84,53027 ส.ค. 64ซื้อแอลกอฮอล์น้ำและเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64087489955ประกาศรายชื่อผู้ชนะ53,70024 ส.ค. 64จ้างล้างและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64087352143ประกาศรายชื่อผู้ชนะ18,20023 ส.ค. 64ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๕กร ๙๓๐๐ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64087463707ประกาศรายชื่อผู้ชนะ24,299.7023 ส.ค. 64ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64087460871ประกาศรายชื่อผู้ชนะ145,804.6223 ส.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64087396852ประกาศรายชื่อผู้ชนะ52,80023 ส.ค. 64ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64087397220ประกาศรายชื่อผู้ชนะ499,647.2023 ส.ค. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64087254974ประกาศรายชื่อผู้ชนะ25,68013 ส.ค. 64ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กต ๕๑๓๔ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64087251705ประกาศรายชื่อผู้ชนะ19,36713 ส.ค. 64จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮข ๔๘๙๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64087245932ประกาศรายชื่อผู้ชนะ27,10013 ส.ค. 64จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64087163680ประกาศรายชื่อผู้ชนะ11,60011 ส.ค. 64ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮน ๗๒๗๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64087177975ประกาศรายชื่อผู้ชนะ23,20011 ส.ค. 64ซื้อยางรถยนต์และซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว ๕๐๘๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64087072401ประกาศรายชื่อผู้ชนะ25,6802 ส.ค. 64จ้างพิมพ์โปสเตอร์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าพืชและผลผลิตพืช ขนาด ๑๒๐x๘๐ ซม. จำนวน ๑๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64087078463ประกาศรายชื่อผู้ชนะ8,2402 ส.ค. 64จ้างทำป้ายไวนิล ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าพืชและผลผลิตพืช ขนาด ๑๒๐x๘๐ ซม. จำนวน ๘๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64087058661ประกาศรายชื่อผู้ชนะ425,0002 ส.ค. 64จ้างพิมพ์ใบ Phytosanitary Certificate จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64077548876ประกาศรายชื่อผู้ชนะ18,232.8030 ก.ค. 64จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๘ เครื่อง และเครื่องโทรสาร ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64077547231ประกาศรายชื่อผู้ชนะ54,60030 ก.ค. 64จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564ดพ.ท่าลี่ไม่ผ่านระบบ e-GPประกาศรายชื่อผู้ชนะ4,90013 ก.ค. 64ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 5805-0001-0005 สคว.1/56 และ รหัสครุภัณฑ์ 7440-002-0006 ดพ.ท่าลี่ 1/59 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
2564สคว.64077017983ประกาศรายชื่อผู้ชนะ492,2002 ก.ค. 64จ้างเหมาผลิตซีลปิดตู้คอนเทนเนอร์ (Klicker) จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64067168464ประกาศรายชื่อผู้ชนะ39,739.8010 มิ.ย. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64057456276ประกาศรายชื่อผู้ชนะ10,015.2010 มิ.ย. 64ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64057456276ประกาศรายชื่อผู้ชนะ14,80031 พ.ค. 64ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๒กย ๖๔๗๐ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64057274082ประกาศรายชื่อผู้ชนะ11,80021 พ.ค. 64ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๓กญ ๔๒๐๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64057213137ประกาศรายชื่อผู้ชนะ11,60014 พ.ค. 64ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน สน ๕๙๘๐ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64047404315ประกาศรายชื่อผู้ชนะ5,80030 เม.ย. 64จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64047431699ประกาศรายชื่อผู้ชนะ71,15530 เม.ย. 64ซื้อตลับผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ฯ ชนิดดอทเมตริก OKI สีดำ รุ่น ML ๕๗๙๑ จำนวน ๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64047403256ประกาศรายชื่อผู้ชนะ425,00030 เม.ย. 64จ้างพิมพ์ใบ Phytosanitary Certificate จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64047231181ประกาศรายชื่อผู้ชนะ165,00020 เม.ย. 64จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสารวัตรเกษตรอาสา จำนวน ๑,๖๙๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64047033647ประกาศรายชื่อผู้ชนะ54338.352564-04-01 00:00:00ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64047004866ประกาศรายชื่อผู้ชนะ70179.162564-04-02 00:00:00ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64037574812ประกาศรายชื่อผู้ชนะ1363182564-03-31 00:00:00ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64037341591ประกาศรายชื่อผู้ชนะ491654.32564-03-18 00:00:00ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64027281474ประกาศรายชื่อผู้ชนะ700002564-02-16 00:00:00จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ และ Info graphic สำหรับการประชาสัมพันธ์คู่มือ (SOP) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าพืช และผลิตผลพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64027097818ประกาศรายชื่อผู้ชนะ876332564-01-14 00:00:00จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64017549265ประกาศรายชื่อผู้ชนะ599002564-01-28 00:00:00จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63127486186ประกาศรายชื่อผู้ชนะ630002563-12-29 00:00:00ซื้อตลับผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ฯ ชนิดดอทเมตริก OKI สีดำ รุ่น ML5791 จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64017432636ประกาศรายชื่อผู้ชนะ112002564-01-25 00:00:00ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮข ๖๐๖๕ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64017247099ประกาศรายชื่อผู้ชนะ188322564-01-18 00:00:00เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน ๘ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64017306045ประกาศรายชื่อผู้ชนะ2330462564-01-18 00:00:00ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.64017202262ประกาศรายชื่อผู้ชนะ338002564-01-14 00:00:00จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63127065860ประกาศรายชื่อผู้ชนะ276202563-12-09 00:00:00จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน สจ ๒๔๖ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63127150478ประกาศรายชื่อผู้ชนะ408002563-12-09 00:00:00จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง และล้างฯ ๑๖ เครื่อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63127088064ประกาศรายชื่อผู้ชนะ9940.32563-12-09 00:00:00จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๔ เครื่อง และเครื่องโทรสาร ๒ เครื่อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63127238527ประกาศรายชื่อผู้ชนะ60345.332563-11-13 00:00:00จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว ๕๐๘๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63117161156ประกาศรายชื่อผู้ชนะ7691.162563-09-16 00:00:00เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63127015306ประกาศรายชื่อผู้ชนะ4042502563-12-01 00:00:00จ้างพิมพ์หนังสือความรู้สำหรับผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำนวน ๗,๓๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63117372172ประกาศรายชื่อผู้ชนะ175452.182563-11-27 00:00:00ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63117353953ประกาศรายชื่อผู้ชนะ164769.32563-11-25 00:00:00ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63117215753ประกาศรายชื่อผู้ชนะ494810.82563-10-28 00:00:00ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63107364638ประกาศรายชื่อผู้ชนะ476000//30102563จ้างพิมพ์ใบ Phytosanitary Certificate จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63107298271ประกาศรายชื่อผู้ชนะ242355//28102563ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63097390454ประกาศรายชื่อผู้ชนะ239979.6//18092563เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑๒ เดือน (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564สคว.63097357922ประกาศรายชื่อผู้ชนะ300000//17092563เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๓ เครื่อง (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง