คลังความรู้ KM

ปี 2564

การนำเข้าพืชพร้อมวัสดุปลูกตามเส้นทาง R34 จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

การนำเข้าไม้ตัดดอกตามเส้นทาง R34 จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

การนำเข้าผลไม้สดตามเส้นทาง R34 จากสาธาณรัฐประชาชนจีน

การแจ้งการนำเข้า และนำผ่านพืชผ่านระบบ NSW

การส่งออกมะพร้าวอ่อนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (Wood  Packaging) เพื่อการส่งออกตามข้อกำหนดของ IPPC (ISPM15)

 

ปี 2563

คำแนะนำการขอใบอนุญาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า

การนำเข้ามะพร้าว

การตรวจสินค้านำเข้ากรณีไม่มีใบพีซีกำกับมาและเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง

การนำเข้าพืชทางด่านตรวจพืชไปรษณีย์

การส่งออกข้าวไปจีน

พืชสงวน

 

ปี 2562

การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า

การนำเข้าผลสตอร์เบอร์รี่สดทางอากาศ

การส่งออกผลทุเรียนสดไปนอกราชอาณาจักร

การขึ้นทะเบียนชีวภัณฑ์จำกัดศัตรูพืช

คำแนะนำการขอใบอนุญาตผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

 

ปี 2561

การนำเข้ามันสำปะหลัง

ฉลากเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อจำหน่าย

ฉลากวัตถุอันตรายที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ฉลากปุ๋ยที่ถูกต้อง

ห้ามนำเข้าส่วนของพืชที่มีดินและสิ่งต้องห้ามติดมา