อำนาจหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

 • วางแผนและโครงการวิจัยและพัฒนาพืช
 • ศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช รวมทั้งทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรเพื่อให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และการแก้ปัญหาของเกษตรกร
 • ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรอง ดิน น้ำ พืชปุ๋ย สารเคมีการเกษตรผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช และมาตรฐานสินค้าเกษตร
 • ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฏหมายที่กรมรับผิดชอบ
 • เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านวิชาการเกษตร ให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

                มีหน้าที่   ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช / เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช / สาขาวิชาตามแผนงาน / โครงการวิจัยของกรมฯ และให้บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลิต/ขยายเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ และกระจายพันธุ์ แบ่งงานออกเป็น 1 ฝ่าย 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
 2. กลุ่มวิจัยและพัฒนา
 3. กลุ่มบริการวิขาการ

บทบาทและภารกิจภายในกลุ่มงาน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

กลุ่มวิชาการ

 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพืช ระบบการปลูกพืช ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และแก้ไขปัญหาด้านการ ผลิตพืชของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับวิจัยกับหน่วยงานภายในและนอกสำนัก

กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย

 • ประสานงานกับจังหวัด เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและงบประมาณ งานสารบรรณ งานการเงินและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป ให้คำปรึกษาประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานในและนอกสำนัก

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

 • ศึกษาวิเคราะห์วางแผน และดำเนินการและติดตามประเมินผลถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตพืช และระบบเกษตรกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง
 • ให้บริการทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตรวจประเมินและรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และพืชอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ

 • ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ทำหน้าที่ให้บริการแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เพื่อออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. 6 ฉบับ
 • กำกับดูแล ตาม พ.ร.บ. ทำหน้าที่กำกับดูแลควบคุมร้านค้า วัตถุอันตราย ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม และอื่นๆให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. 6 ฉบับ

กลุ่มจัดการพื้นที่

 • วางแผนจัดการพื้นที่ วางผังงาน การจัดการปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลการเกษตร การจัดระบบการส่งน้ำและการให้น้ำที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและศูนย์เครือข่าย

กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต

 • ศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิตให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผลผลิตภัณฑ์ พืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ