นางสาวยุพา สุวิเชียร

ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสาวธนิดา สุวรรณโบสด

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายสิทธิโชค มณีวงษ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวปวีณ์นุช ปวงวงค์คำ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

เอกสารดาวน์โหลด

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
เเบบฟอร์มรับรองเเหล่งผลิตพืช GAP เเละพืชอินทรีย์
F-1-แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต-GAP-พืช-สำหรับรายเดียวดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงาน แปลง GAP พืช
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
 
สรุปผลการดำเนินงาน แปลงพืชอินทรีย์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ข้อมูลตั้งเเต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒