วิสัยทัศน์ (Vision)
          เป็นองค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาพืช และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (Mission)
1.สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร สู่กลุ่มเป้าหมาย
2.กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธ์ุพืชและปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบตรวจรับรองสินค้าการเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3.อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลง และจุลินทรีย์
4.กำกับ ดูแล และพัฒนากฏหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

ภาระหน้าที่ (Work)

  • วางแผนวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชในพื้นที่รับผิดชอบ 
  • ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • ให้บริการ วิเคราะห์ ตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมี ผลิตภัณฑ์พืช และตรวจรับรองสินค้าเกษตร
  • เป็นศูนย์บริการข้อมูลวิชาการด้านการผลิตพืช
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช
  • เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
  • ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ