สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

             กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (สวพ.2) ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งท้องที่ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกเป็นเขต พ.ศ.2535 ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 104 วันที่ 30 กันยายน 2535 พร้อมกับการยุบเลิกสถาบันวิจัยการทำฟาร์ม ซึ่งก่อตั้งขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2525-2535 ตามเงื่อนไขของธนาคารโลกในการปรับโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร กรมวิชาการเกษตร ปี พ.ศ.2546 มีการปรับโครงสร้างสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร โดยให้ศูนย์วิจัย / สถานีทดลอง ซึ่งเดิมเคยเป็นหน่วยงานสังกัด/สถาบันวิจัย มาเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร นอกจากนี้ภายใต้โครงการความปลอดภัยอาหารด้านพืช ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร มีภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากรเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการเกษตร มีศูนย์วิจัยและศูนย์บริการวิชาการฯ ในพื้นที่ กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้การวิจัยทางด้านพืชและไหม ครอบคลุมสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และกระจายพืชพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร จึงได้พัฒนาระบบในการรวบรวม จัดการข้อมูลทรัพยากร โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ และให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ค่านิยม

” ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ “

วัฒนธรรม

” รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมายและมุ่งผลสัมฤทธิ์ “