บุคคลากร

นางสาวเบญจมาศ ใจแก้ว

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต

นายวิษณุ แจ้งใบ

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

นางพรศิริ สายะพันธ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุธินี สาสีลัง

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวบังอร แสนคาน

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ