บุคคลากร

นางกุลธิดา ดอนอยู่ไพร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

นายพนิต หมวกเพชร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวเกตุวดี สุขสันติมาศ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางอภิวันท์ วรินทร์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายธนวัฒน์ รักษะโบ๊ะ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

เอกสาร Download

KM -2563 การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง   

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สวพ.2