ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

ลำดับชื่อ – สกุลระยะเวลา
1.นายบุญโฮม  ชำนาญกุล 1 ตุลาคม 2536 – 30 กันยายน 2539
2.ดร.จรัส  กิจบำรุง10 มกราคม 2540 – 30 กันยายน 2543
3.นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย1 ตุลาคม 2543 – 28 กุมภาพันธ์ 2546
4.นายบุญแถม  ถาคำฟู3 มีนาคม 2546 – 30 กันยายน 2551
5.นายดิเรก  ตนพยอม17 ตุลาคม 2551 – 17 ธันวาคม 2555
6.นางกัลยา เนตรกัลยามิตร26 ธันวาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
7.นายสมเพชร พรมเมืองดี13 พฤศจิกายน 2556 – 14 พฤษภาคม 2562
8.นายสมบัติ ตงเต๊า4 มิถุนายน 2562 – 21 มกราคม 2564
9.นางสาวฉันทนา คงนคร24 กุมภาพันธ์ 2564 – 9 มิถุนายน 2565
10.นายปัญญา  พุกสุ่น10 มิถุนายน 2565 – 21 พฤศจิกายน 2565
11.นายละเอียด  ปั้นสุข28 ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน