วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สวพ.2 ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกพืชผัก พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตอนกิ่งมะนาว และBig Cleaning Day ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก