นางสาวฉันทนา  คงนคร ผอ.สวพ.2 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการพิเศษในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ครั้งที่ 4/2564  และมอบโล่พร้อมประกาศนียบัตรรางวัลผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ระดับดีเด่น ประจำปี 2564  เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย

วันที่ 8 กันยายน 256 […]

นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ร่วมพิธีลงเสาเอก เสาโท โครงการสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร จ.พิษณุโลก

วันที่ 19 สิงหาคม 25 […]

นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 2 ร่วมถ่ายทำรายการพลบค่ำ ออกอากาศทาง ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

วันที่ 13 สิงหาคม 25 […]

นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ ประจำปี 2564 “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น จ.พิษณุโลก

วันที่ 25 พฤษภาคม 25 […]

นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ร่วมถ่ายทำรายการ เช้าชวนคุย ทางช่อง 9 MCOT HD ณ แปลงเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช GAP อันดับ 3 ระดับประเทศ

วันที่ 3 พฤษภาคม 256 […]

นางสาวฉันทนา คงนคร ผอ.สวพ.2 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวิจัยและขับเคลื่อนผลงานวิจัย “ชุมชนต้นแบบการผลิตพืชโดยใช้ศาสตร์พระราชา” จังหวัดสงขลา

วันที่ 24 มีนาคม 256 […]

นางสาวฉันทนา คงนคร ผอ.สวพ.2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่2 สำหรับรุ่นทบทวน (รายเก่า) จ.พิษณุโลก

วันที่ 18-19 มีนาคม […]