ประชุมการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ (Reassessment) ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ของห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก

วันที่  18-19 พฤษภาค […]

การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของโรงคัดบรรจุส้มโอฤดูกาลผลิตปี 2565 และการขอรับการรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) และแนวทางการป้องกันการสวมสิทธิผลผลิต GAP ของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร

วันที่ 5 เมษายน 2565 […]

ประชุมแก้ไขปัญหาการลักลอบนำส้มโอจากต่างประเทศ​ มาสวมสิทธิ์ใบรับรองแหล่งผลิต GAP ส้มโอของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตรเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันที่ 28 มีนาคม 256 […]