ประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐาน หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตร สวพ.2 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 25 […]