เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2