“ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์” (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2565

“ขอเชิญร่วมประชาพิจา […]