“ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์” (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2565

“ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์” (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2 […]

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2564

ประกาศผลการทดสอบ การฝึกอบรมหลักสตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2564   รุ่นที่ 1 >&gt […]

เรียน ผู้ประกอบการ/ร้านค้า จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เรียนผู้ประกอบการ/ร้านค้า การต่ออายุใบอนุญาต ร้านค้าที่ได้รับ ใบอนุญาตขายปุ๋ย ใบอนุญาตครอบครองไว้ซึ่ […]

ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อป้องไวรัส COVID-19 ระบาด

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังกลุ่มควบคุมตาม […]