เรียนผู้ประกอบการ/ร้านค้า

การต่ออายุใบอนุญาต

ร้านค้าที่ได้รับ ใบอนุญาตขายปุ๋ย ใบอนุญาตครอบครองไว้ซึ่งในวัตถุอันตราย ให้ยื่นขอต่ออายุได้ล่วงหน้า 60 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใบอนุญาตขายปุ๋ย หากมายื่นต่ออายุหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว จะถูกเปรียบเทียบปรับ อัตราดังนี้
ความผิดครั้งที่ 1 วันละ 50 บาท
ความผิดครั้งที่ 2 วันละ 200 บาท
ความผิดครั้งที่ 3 เป็นต้นไป วันละ 400 บาท และอาจจะถูกพิจารณาพักใช้ ยกเลิก เพิกถอนใบอนุญาต

ใบอนุญาตครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย มายื่นต่ออายุหลังสิ้นอายุ ไม่มีการเปรียบเทียบปรับ แต่จะถือว่าจำหน่ายวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
การต่อใบอนุญาตขาย กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ จะ ไม่มีการแจ้งเตือนทางจดหมาย แต่ได้มอบหมายให้ทีมงานสารวัตรเกษตรแต่ละจังหวัดประสาน หรือโทรศัพท์ แต่ละร้านค้ามาต่ออายุใบอนุญาตก่อนสิ้นอายุ

ร้านค้าที่ได้รับ ใบอนุญาตขายปุ๋ย ใบอนุญาตครอบครองไว้ซึ่งในวัตถุอันตราย ให้ยื่นขอต่ออายุได้ล่วงหน้า 60 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใบอนุญาตขายปุ๋ย หากมายื่นต่ออายุหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว จะถูกเปรียบเทียบปรับ อัตราดังนี้
ความผิดครั้งที่ 1 วันละ 50 บาท
ความผิดครั้งที่ 2 วันละ 200 บาท
ความผิดครั้งที่ 3 เป็นต้นไป วันละ 400 บาท และอาจจะถูกพิจารณาพักใช้ ยกเลิก เพิกถอนใบอนุญาต

ใบอนุญาตครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย มายื่นต่ออายุหลังสิ้นอายุ ไม่มีการเปรียบเทียบปรับ แต่จะถือว่าจำหน่ายวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
การต่อใบอนุญาตขาย กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ จะ ไม่มีการแจ้งเตือนทางจดหมาย แต่ได้มอบหมายให้ทีมงานสารวัตรเกษตรแต่ละจังหวัดประสาน หรือโทรศัพท์ แต่ละร้านค้ามาต่ออายุใบอนุญาตก่อนสิ้นอายุ