วันที่ 13 กรกฎาคม 2566  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 มีประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐาน หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร สวพ.2 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานการประชุม  โดยมีการพิจารณาการรับรองการตรวจติดตาม โรงงานผลิตสินค้าพืช จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 โรงงาน ซึ่งมีคณะกรรมการจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 และ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ร่วมพิจารณาให้การรับรองในครั้งนี้ด้วย