ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

Home

51 ปี
banner-660427
doa1-1
doa3
doa2
previous arrow
next arrow
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดำเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญแบบครบวงจร  ในเขตชลประทานภาคเหนือ ตามแผนงานวิจัย และงานถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

            การรับต้นกล้ากัญชาในโครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ ณ.ห้องประชุม 1 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ มีขั้นตอนดังนี้ 

1.ตรวจสอบการลงทะเบียน และวันรับต้นกล้า ผ่านเวปไซด์ https://register.doa.go.th/guncha/check.php

2.ใช้บัตรประชาชนในการมารับต้นกล้า กรณีมารับแทน ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและรับรองสำเนา ตามตัวอย่าง

ข่าวและกิจกรรม
จดหมายข่าว
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือ/คู่มือเผยแพร่