Home

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดำเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญแบบครบวงจร  ในเขตชลประทานภาคเหนือ ตามแผนงานวิจัย และงานถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือ/คู่มือเผยแพร่
สาระน่ารู้
พันธุ์และการปลูก (การผลิตถั่วเหลือง)
การใสปุ๋ย ให้น้ำ และการดูแลรักษา
การจัดการศัตรูพืชโรคพืช
การจัดการศัตรูพืชแมลงศัตรูพืช