Home

ข่าวผู้บริหาร

 นายปรีชา  กาเพ็ชร  ผอ.ศวร.ชม. พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ได้มาเข้าแถวเคารพธงชาติตามวิถี New Normal เพื่อร่วมเป็นเกียรติให้กับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 

นายปรีชา  กาเพ็ชร  ผอ.ศวร.ชม. เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร และรางวัล ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่ควรยกย่องเชิดชู

นายปรีชา  กาเพ็ชร ผอ.ศวร.ชม. นำทีมงานข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปลูกอ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50 เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์อ้อยคั้นน้ำ มาจากศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี

นายปรีชา กาเพ็ชร  ผอ.ศวร.ชม. ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา ที่สำเร็จและสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ

* ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น

** หนังสือ/คู่มือเผยแพร่

คำแนะนำการปลูกถั่วเหลือง

  • ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60
  • พันธุ์ถั่วเหลืองที่นิยมปลูกในประเทศไทย