ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
**ข้อมูล ณ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔