ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

วีดิทัศน์ / การเผยแพร่ผลงาน

      • ถั่วเหลือง

การผลิตถั่วเหลือง พันธุ์และการปลูก

 

การผลิตถั่วเหลือง การดูแลรักษา

การผลิตถั่วเหลือง การจัดการโรคพืช

การผลิตถั่วเหลือง การจัดการแมลงศัตรู

 

การผลิตถั่วเหลือง การจัดการวัชพืช

การผลิตถั่วเหลือง การเก็บเกี่ยว

      • การผลิตถั่วเหลือง

พันธุ์และการปลูก

การใส่ปุ๋ย ให้น้ำและการดูแล

การจักการศัตรูพืชโรคพืช

การจัดการศัตรูพืชแมลงศัตรูพืช

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง

การจัดการโรคในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นในแปลงผลิต

การเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง