ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

คลังวิดีโอ

ถั่วเหลืองเชียงใหม่
การปลูกถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองฝักสด
มารู้จักและเลือก
พันธุ์ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองพันธุ์ไหน? ดีต่อพื้นที่ไร่ เอาใจตลาด
ถั่วเหลือง 10 สรรพคุณ
ป้องกันสารพัดโรค
การปลูกถั่วเหลือง
ตามฤดูกาล
ถั่วเหลืองปลูกให้เป็น ทั้งลด(เมล็ดพันธุ์)
และเพิ่ม(ผลผลิต)
มาตรการจำกัด
การใช้ 3 สาร
วิธีการใช้สาร
กำจัดแมลง
วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช
การผลิตถั่วเหลือง
พันธ์และการปลูก
การดูแลรักษา
การจัดการโรคพืช
การจัดการแมลงศัตรู
การจัดการวัชพืช
การเก็บเกี่ยว