ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
พนักงานราชการ

กลุ่มงานบริการทั่วไป

นางสาวระวีวรรณ ณ เชียงใหม่
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

นายศิริพงษ์ เต๋จ๊ะ
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

นางสาวดวงฤทัย ป้อมเพชร
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

นางผุสดี วงศ์เทพ
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

นางสาววริษ์ฐา ตันตระกูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางศรัญญา พวงมาลัย
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

นายวงศกร ศรีชัยวงค์
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

นายเทพกรณ์ ดีอุโมงค์
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

นางณัฐญา ถาวร
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

นางสาวอังคณา เสนปาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุภรัตน์ บำรุงศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

นางสาวศศิธร อุ่นเมืองอินท์
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

นายทอม วงศ์จันทร์วัง
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

นางสาวอัจฉรา ซอวงค์
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

นายวรพัฒน์ ทองอินทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวทัศนีย์ คิดตาโย
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

นางสาวศศิวิระยา ภัทรทิพย์มงคล
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

นางสาวอมีนา บุญยรัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

นางสาวพรพิมล อนุสรณ์รัชดา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานบริการ

นางสายใจ อนันต๊ะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอัมพร อินสม
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

นางสาวเมธิณี ศรีไม้
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

นายไพศาล ธรรมขัน
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

นายจำรัส ปันต๊ะ
ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

นางรัชฎาภรณ์ เจริญ
ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

นายฐปภพ เจริญ
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

นางวิภา งามแว่น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางแสงจันทร์ โมราสุข
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

นายธานี กุมารสิทธิ์
ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

นางมลฤดี นันติยะ

ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

นายธวัชชัย รัตนปัญญา
ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

นายบุญอยู่ ดวงสุข
ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

นางกิ่งแก้ว นิลละเอียด
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

นางเกศกนก คำดวงดาว
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

นายนพดล เป็งพรม
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

นางลำดวน คำภีระ
ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

นางวัฒนา ทาเบี้ยว
ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

นายประหยัด วงษ์ษา
ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

นางกรรณิการ์ เจริญกาศ
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

นายสังวาลย์ ภูเรือน
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

นายดนัย มณี
ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

นายสวัสดิ์ เป็งแก้ว
ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

นายถาวร ภู่ประเสริฐ
ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

นายศรีคำ ใจคำท้าว
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

นายณัฐกานต์ วิริยะ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร

นายเนตรธวุฒิ มุนิกานนท์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร

นายณัฐภัทร จอมคำ
ตำแหน่ง ลูกมือช่าง

นางาสาวกาญจนา จันแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร

นายชลอ วงษา
ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล

นายนิคม ดวงสร้อย
ตำแหน่ง ลูกมือช่าง

นายวีรศักดิ์ ภคพลพงษ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร

นายอนัติ แก้วยองผาง
ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล

นายวิทยา รักพรรณ
ตำแหน่ง ลูกมือช่าง

นายเสริม เต๋จ๊ะ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

นายอาทิตย์ ใยสิงห์สอน
ตำแหน่ง ลูกมือช่าง

นายชาญวิทย์ ภคพลพงษ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร